Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-27: Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019

RK-18-2020-27.pdf, RK-18-2020-27pr01.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-18-2020-27
Název Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019
Zpracoval J. Kopecká, H. Sošková, P. Tulis, M. Zemanová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj sestavuje každý rok rozpočet a hospodaří podle něj. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu, který projednává a schvaluje zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvo kraje by mělo také vyjádřit souhlas případně výhrady k celoročnímu hospodaření a mělo by rozhodnout o použití přebytku hospodaření, případně řešení ztráty. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý rok. Ze závěru této zprávy vyplývá, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Rovněž nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o hospodaření kraje podle upraveného rozpočtu příjmů a výdajů včetně tvorby a čerpání fondového hospodářství, dále přehled rozdělení disponibilního zůstatku základních běžných účtů za rok 2019, přehled o financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie, vyúčtování finančních vztahů kraje ke státnímu rozpočtu, přehled o účetní hodnotě majetku kraje a přehled o hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací. Závěrečný účet rovněž obsahuje informace týkající se stavu úvěru EIB, kontokorentního úvěru k 31. 12. 2019, informace o dluhové službě  a o rozpočtové odpovědnosti. V přílohách jsou pak obsaženy seznamy všech realizovaných rozpočtových opatření, přehled o  čerpání rezerv na položkách Nespecifikovaná rezerva, Péče o lidské zdroje a majetek kraje a  Strategické a koncepční materiály, finanční vztahy kraje k rozpočtům obcí, přehled nejvýznamnějších investičních akcí realizovaných krajem v roce 2019, přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN  2-12 M).

Rozpočet Kraje Vysočina byl na rok 2019 schválen na 8. zasedání zastupitelstva kraje dne 11. prosince 2018. V průběhu roku 2019 bylo provedeno 581 rozpočtových opatření (z toho 165 na kapitole Evropské projekty). V důsledku těchto rozpočtových změn dosáhl upravený rozpočet zdrojů včetně financování (+) k 31. 12. 2019 výše 17 697 772 tis. Kč a rozpočet výdajů včetně financování (-) výše 17  697 772 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhly zdroje včetně financování (+) výše 17 315 846 tis. Kč a skutečnost výdajů včetně financování (-) výše 15 821 536 tis. Kč. Bylo tak dosaženo převahy zdrojů nad výdaji ve výši 1 494 310 tis. Kč. O použití finančních prostředků z roku 2019 bylo již zastupitelstvem kraje rozhodnuto – viz materiál RK-18-2020-27, př. 1 – Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2020, část 2.2. (disponibilní zůstatky základních běžných účtů kraje k 31. 12. 2019).

Návrh řešení

Vzhledem k výše popsaným údajům o ročním hospodaření kraje navrhuje ekonomický odbor vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2019 bez výhrad a schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu RK-18-2020-27, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2019 bez výhrad;
  • schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu RK-18-2020-27, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz