Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-29: Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023

RK-18-2020-29.pdf, RK-18-2020-29pr01.pdf , RK-18-2020-29pr02.pdf , RK-18-2020-29pr03.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-18-2020-29
Název Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023
Zpracoval A. Krištofová, H. Sošková, P. Tulis
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj je podle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povinen sestavovat střednědobý výhled rozpočtu nejméně na období 2 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Jedná se o pomocný nástroj, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření kraje. Tento střednědobý výhled rozpočtu je rovněž každoročně předkládán Evropské investiční bance, která požaduje jeho sestavení nejméně v tříletém horizontu.

Návrh řešení

Ekonomický odbor předkládá radě kraje k projednání Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2023. V příloze 1 je střednědobý výhled rozpočtu, který obsahuje údaje za rozpočet včetně kapitoly Evropské projekty a dále dlouhodobé závazky a pohledávky Kraje Vysočina. V příloze 2 (předložena, stejně jako příloha č. 3, k vzetí na vědomí) je pak uveden střednědobý výhled rozpočtu bez předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty a v příloze č. 3 jsou obsaženy předpokládané příjmy a výdaje kapitoly Evropské projekty, v které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie.

Výsledná podoba střednědobého výhledu rozpočtu je zatížena zejména rizikem spočívajícím v šíření nového typu koronaviru (SARS-CoV-2). Česká ekonomika je zásadním způsobem ovlivněna pandemií koronaviru a opatřeními přijímanými k zamezení šíření nákazy. Je nepochybné, že dochází k hlubokému propadu ekonomických aktivit, což s sebou ponese pokles nebo ztrátu dynamiky daňových příjmů. V současné době není možné kvalifikovaně odhadnout míru vývoje daňových příjmů v budoucích letech.

Předkládaný střednědobý výhled rozpočtu kraje byl sestaven na základě následujících předpokladů:

 

  • Objem daňových příjmů kraje vychází zejména ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Jak je uvedeno výše, příjmy pro následující roky jsou zásadně ovlivněny pandemií koronaviru a opatřeními přijímanými k zamezení šíření nákazy a jsou nastaveny dle dostupných predikcí. Pro rok 2021 předpokládáme meziroční pokles oproti schválenému rozpočtu roku 2020 na 92 %, v následujících letech pak mírný růst ve výši 102 % vždy oproti předcházejícímu roku.
  • Výše ostatních příjmů je pak odvozena ze schváleného rozpočtu roku 2020 (příspěvek na výkon státní správy, dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání obecních a krajských škol, příjmy z odvodů příspěvkových organizací a příjmy z pronájmu majetku) nebo jsou stanoveny kvalifikovaným odhadem.
  • V jednotlivých letech je uvažováno s doplněním příjmů o financování (+), které bude tvořeno zůstatkem stavu FSR (stav k 30. 4. 2020: 1 547 488 tis. Kč) a použitím kontokorentního úvěru, který je možno čerpat až do výše 1 000 000 tis. Kč (aktuální stav čerpání kontokorentu činí 0 Kč).
  • Střednědobý výhled rozpočtu počítá s tvorbou rezerv na kapitole Rezerva a rozvoj kraje v letech 2021 až 2023 ve výši 220 000 tis. Kč.

 

Ekonomický odbor navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit zastupitelstvu kraje schválit Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023 dle materiálu RK-18-2020-29, př. 1. Vzít na vědomí Střednědobý výhled rozpočtu bez předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023 dle materiálu RK-18-2020-29, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, v které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-18-2020-29, př. 3.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023 dle materiálu  RK-18-2020-29, př. 1;
  • vzít na vědomí Střednědobý výhled rozpočtu bez předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023 dle materiálu RK-18-2020-29, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, v které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-18-2020-29, př. 3.
Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz