Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-31: Partnerství Kraje Vysočina v projektu Ochrana seniorů v době krizového stavu

RK-18-2020-31.pdf, RK-18-2020-31pr01.pdf , RK-18-2020-31pr02.doc , RK-18-2020-31pr03.doc

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-18-2020-31
Název Partnerství Kraje Vysočina v projektu Ochrana seniorů v době krizového stavu
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 3
Popis problému

Předložený materiál řeší nefinanční zapojení Kraje Vysočina do projektu Ochrana seniorů v době krizového stavu.
Technologická agentura České republiky vyhlásila 4. výzvu v programu ÉTA - COVID-19. Program je zaměřen na podporu návrhů projektů s tématem týkající se zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturních, etické, psychologické nebo mediální. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií COVID-19.

Na odbor sociálních věcí se obrátili zástupci Českého vysokého učení technického v Praze a  Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu – VŠ AMBIS, a.s., jako předkladatelé projektu, s tím, že mají v úmyslu do výše zmíněné výzvy podat projekt zaměřený na analyzování vlivu opatření v průběhu nouzového stavu v době pandemie na psychický stav a  jednání populace seniorů žijících jak v domovech seniorů tak i vlastních bytech.

Zjištěné a zformulované výsledky projektu budou v praxi promítnuté do metodik nelegislativní povahy, které zajistí míru adekvátní informovanosti rizikových skupin s cílem zajistit tak psychickou stabilitu potencionálně ohrožených jedinců, vhodné terapeutické a psychoterapeutické postupy a jednání ošetřujícího personálu a zajištění odpovídajícího rodinného zázemí, aniž by došlo k jejich zvýšenému ohrožení.

Kraj  Vysočina, odbor sociálních věcí, by byl v projektu spolupracujícím subjektem bez finanční spoluúčasti, s možností získání všech výsledků projektu, podílet se na správnosti směřování projektu a jeho výstupů a jejich  připomínkování před odevzdáním.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vzala na vědomí projektový záměr dle materiálů RK-18-2020-31, př. 1 a RK-18-2020-31, př. 2 a rozhodla uzavřít dohodu o společném záměru (Letter of Intent), která je uvedena v materiálu RK-18-2020-31, př. 3. Kraj Vysočina tak bude mít možnost spolupracovat na uvedeném projektu s názvem „Ochrana seniorů v době krizového stavu“.

Stanoviska Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Návrh usnesení bere na vědomí

záměr projektu Ochrana seniorů v době krizového stavu dle materiálů RK-18-2020-31, př. 1 a RK-18-2020-31, př. 2;

rozhoduje

uzavřít dohodu o společném záměru (Letter of Intent) pro projekt Ochrana seniorů v době krizového stavu, dle materiálu RK-18-2020-31, př. 3.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 5. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz