Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-32: Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – aktualizace pro rok 2021

RK-18-2020-32.pdf, RK-18-2020-32pr01.xls , RK-18-2020-32pr02.xls , RK-18-2020-32pr03.xls , RK-18-2020-32pr04.doc

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-18-2020-32
Název Rozhodnutí o žádostech o zařazení nových sociálních služeb a navýšených kapacit stávajících poskytovatelů sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – aktualizace pro rok 2021
Zpracoval J. Bína, E. Volavková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 4
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání schválilo „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina“. Tento dokument stanovuje postup Kraje Vysočina při zařazování sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina stanovené v rámci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Sociální služby spadají do kategorie služeb poskytovaných v obecném hospodářském zájmu. Od roku 2016 je možné tyto služby financovat z veřejných rozpočtů pouze, pokud budou držiteli pověření k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu. Jedná se o podmínku, bez jejíhož splnění nelze sociální službu z veřejných prostředků financovat. Zařazení sociální služby do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina je podmínkou vydání a platnosti pověření k poskytování služby v obecném hospodářském zájmu krajem a podmínkou pro financování sociální služby z prostředků MPSV a Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina stanovují, kdo podává žádost o  zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Činí tak poskytovatel sociální služby v případě vzniku nové sociální služby a dále poskytovatel, který chce rozšířit kapacitu své služby o více než 10 % anebo se jedná o navýšení, které v součtu s předcházejícími navýšeními v posledních třech letech překračuje 10 %.

Rada Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina vyhlásila „Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina“. Tento dokument kromě obsahových náležitostí žádosti stanovuje obecné kvalifikační parametry, např. oblast registrace sociální služby, zkušenosti s poskytováním sociální služby, soulad s prioritami kraje pro rozšíření Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, bezúhonnost, ekonomickou způsobilost apod. a dále uvádí konkrétní parametry pro jednotlivé druhy sociálních služeb, které stanovují oblasti jako zajištění personálního obsazení v rozsahu odpovídajícímu kapacitě a cílové skupině služby, u pobytových sociální služeb např. zajištění ošetřovatelské zdravotní péče, začlenění zařízení do sídelní zástavby měst a obcí, dále stanovuje minimální obytnou podlahovou plochu pokojů, zajištění podmínek pro denní pobyt a terapie, kapacitu dostupných hygienických a sociálních zařízení odpovídající počtu uživatelů a cílové skupině, stanovuje doložení bezbariérovosti prostor užívaných nebo navštěvovaných uživateli doloženou vyjádřením konzultanta NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. U terénních a ambulantních služeb je to např. zajištění personálního obsazení v rozsahu odpovídajícím kapacitě, provozní době a cílové skupině, dále stanovuje zajištění sociálního pracovníka, zajištění dopravy ke klientům, zajištění prostor, ve kterých je zabezpečeno zázemí pro personál v přímé péči a administrativě apod. Termín pro podání žádostí dle Výzvy k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina byl stanoven do 28. 2. 2020. Poté byly všechny žádosti vyhodnoceny z hlediska splnění jednotlivých náležitostí. V případě, že žádost byla neúplná nebo bylo pro její posouzení nezbytné doplnění informací, byli předkladatelé vyzváni k doplnění žádosti.

Dne 15. 5. 2020 se na svém zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky zabývala žádostmi po věcné stránce a přijala níže uvedená usnesení.

Dne 21. 5. 2020 se sešla Pracovní skupina pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, jejíž složení stanovují Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a je jmenována Radou Kraje Vysočina, která vyhodnotila jednotlivé žádosti s ohledem na omezené možnosti financování sociálních služeb. U jednotlivých žádostí o zařazení nových sociálních služeb, případně u žádostí o rozšíření kapacit sociálních služeb, doporučila jejich zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2020-32, př. 1. Jedná se o kapacity, které budou realizovány z prostředků Operačního programu Zaměstnanost, a zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina je koncipováno po dobu realizace projektu. Dále se jedná o formální změny v poskytování sociálních služeb. Ostatní žádosti o zařazení nových nebo navýšených kapacit do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle příloh RK-18-2020-32, př. 2 a RK-18-2020-32, př. 3 nebyly jednotlivě projednávány. Jedná se o návrhy na úpravu Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina s finančním dopadem do krajského rozpočtu. Vzhledem k výpadkům v příjmech do krajského rozpočtu i situaci s koronavirem, bylo Pracovní skupinou pro posuzování žádostí o  zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina doporučeno zabývat se těmito žádostmi na podzim roku 2020.

Sociální služby nebo změny kapacit doporučené k zařazení byly doplněny do strategického materiálu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina – aktualizace pro rok 2021 dle materiálu RK-18-2020-32, př. 4.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je dokument, který kraj zpracovává a schvaluje podle zákona o sociálních službách. Slouží především jako podklad pro dotační řízení MPSV, ale také pro získávání evropských prostředků k financování provozu nebo investičních akcí. Do konce července bude kraj podávat souhrnnou žádost o dotaci MPSV na provozní náklady sociálních služeb. K žádosti musí být připojen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a popis způsobu rozdělení a čerpání dotace.

Odbor sociálních věcí předpokládá, že v následujícím období bude připravena rozsáhlá změna tohoto dokumentu s dlouhodobým výhledem pro rozvoj sítě sociálních služeb v Kraji Vysočina. Nynější aktualizace je zacílena především na zabezpečení dotačního řízení pro rok 2021. Jedná se tedy zejména o aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina s tím, že pro financování z MPSV je tato síť závazná. Do této sítě automaticky vstoupily stávající sociální služby zařazené do plánu pro rok 2015, přičemž byla aktualizována data o kapacitách, místech provozování, územní působnosti a cílových skupinách. Do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina byly zároveň doplněny služby dle doporučení Pracovní skupiny pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Dále byla aktualizována finanční analýza tohoto dokumentu. Uvedená síť bude nadále aktualizována na základě schválených Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Pracovní skupina pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, jejíž složení stanovují Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, doporučila zařazení nových nebo navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2020-32, př. 1 a dále doporučila projednání návrhů na navýšení kapacit sociálních služeb dle materiálů RK-18-2020-32, př. 2 a RK-18-2020-32, př. 3 na podzim roku 2020.

V materiálech jsou uvedeny maximální finanční dopady pro kraj a podmínky zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, pokud byly pracovní skupinou doporučeny.

Dále doporučujeme schválení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina – aktualizace pro rok 2021 dle materiálu RK-18-2020-32, př. 4.

Stanoviska Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

usnesením č. 013/03/2020/Kspp

doporučuje

1. náměstkovi hejtmana Pavlu Fraňkovi a odboru sociálních věcí předložit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina - aktualizaci pro rok 2021 zastupitelstvu kraje v měsíci červnu 2020 jako malou novelou spočívající v doplnění demografických dat a aktualizaci sítě (příloha č. 1) spočívající v doplnění akcí roku 2020 a 2021.

 

usnesením č. 014/03/2020/Kspp

navrhuje

  • vyřešit záležitosti týkající se žádostí, které mají návaznost na pokrytí financování z jednotlivých programů Evropské unie a dotací státu;
  • všechny ostatní žádosti, které zde nebudou přímo doporučeny ke schválení, postoupit na jednání sociální komise v září 2020 s doporučením rozhodnutí novému zastupitelstvu kraje.

 

usnesením č. 015/03/2020/Kspp

schvaluje

doporučující stanoviska k žádostem o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle doplněného materiálu Kspp-03-2020-03, př. 1 – změny sítě s nulovým dopadem (zpravidla financování z projektů, schválení na dobu projektu).

 

usnesením č. 016/03/2020/Kspp

schvaluje

doporučující stanoviska k žádostem o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle doplněného materiálu Kspp-03-2020-03, př. 1 – změny, které jsou spojené se slučování sociálních služeb nebo se změnou ve formě poskytované služby a nemají finanční dopad.

 

usnesením č. 017/03/2020/Kspp

schvaluje

doporučující stanoviska k žádostem o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle doplněného materiálu Kspp-03-2020-03, př. 1 - pouze pečovatelská služba s podmínkou, že u poskytovatele VČELKA senior care o.p.s. navýšená kapacita bude zařazena do podprogramu B financování MPSV a splnění podmínky bude doloženo alespoň čestný prohlášením.

 

usnesením č. 018/03/2020/Kspp

schvaluje

doporučující stanovisko k žádosti o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle doplněného materiálu Kspp-03-2020-03, př. 1 – pouze Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace.

Pracovní skupina pro posuzování žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

doporučuje zařadit sociální služby a navýšené kapacity do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle přílohy 1 tohoto materiálu s podmínkami v tomto materiálu uvedenými a doporučuje zařadit návrhy na nové služby a navýšení kapacit sociálních služeb uvedené v příloze 2 a 3 tohoto materiálu do projednávání o Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina na podzim roku 2020.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout zařadit nové a navýšené kapacity sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2020-32, př. 1;
  • rozhodnout zařadit návrhy na nové služby a navýšení kapacit sociálních služeb uvedené v materiálech RK-18-2020-32, př. 2 a RK-18-2020-32, př. 3 do projednávání o Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina na podzim roku 2020;
  • schválit stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu RK-18-2020-32, př. 1 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a pro informování žadatelů;
  • schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina – aktualizaci pro rok 2021 dle materiálu RK-18-2020-32, př. 4.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz