Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-33: Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

RK-18-2020-33.pdf, RK-18-2020-33pr01.xls , RK-18-2020-33pr02.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-18-2020-33
Název Návrh na dofinancování provozních nákladů pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje - návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval J. Bína, P. Švanda, O. Tvarůžková, T. Homolková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Předkládaný návrh se zabývá dofinancováním provozních nákladů poskytovatelům sociálních služeb na rok 2020.

Kraj financuje sociální služby prostřednictvím vyrovnávací platby jako služby v obecném hospodářském zájmu. Na vyrovnávací platbě se podílí kraj vlastními prostředky a prostředky z dotace MPSV, obce, popřípadě některé státní orgány.

Na prvním zasedání zastupitelstva kraje byla usnesením č. 0050/01/2020/ZK rozdělena dotace na sociální služby poskytnutá ze státního rozpočtu ve výši 932 662 821 Kč a dále z prostředků kraje ve výši 50 000 000 Kč. Na kapitole byla ponechána rezerva pro řešení případných nedostatků nebo nerovností ve financování sociálních služeb.

Materiál řeší dofinancování služeb v některých specifických případech:

 

  • pravidelné financování terapeutické komunity Sejřek (zabývá se léčbou drogově závislých, kteří absolvovali detoxikační léčbu), sociální rehabilitace Tyfloservisu, o.p.s. (zabývá se odbornou podporou osob se zrakovým postižením), odborného sociální poradenství Bílého kruhu bezpečí, z.s. (zabývá se pomocí obětem trestné činnosti), a pečovatelské služby a  osobní asistence provozované organizací VČELKA senior care o.p.s. (poskytují pečovatelskou službu v okresech Jihlava, Havlíčkův Brod a Pelhřimov podle toho, kde není dostatečná dostupnost a kde je neuspokojená poptávka), které MPSV spolufinancuje ze svého rozpočtu přímo a jejich provozovatelé podávají individuální žádost o dotaci kraje až po převzetí rozhodnutí o dotaci z MPSV;
  • poskytnutí dotace Pečovatelské službě Dolní Rožínka, příspěvkové organizaci na základě individuální žádosti o dotaci kraje, která pro rok 2020 neobdržela dotaci z MPSV z důvodu nedokončení žádosti prostřednictvím systému OK služby – poskytovatel.

 

Návrh je veden principy zabezpečení dosavadní nabídky a zvyšující se poptávky po určitém druhu služeb.

Rozdělení výše uvedených prostředků se řídí Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2020 ze dne 10. 9. 2019 č. 7/19 a Výzvou k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu.

Návrh řešení

Vzhledem k potřebě zajištění provozních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje, navrhujeme schválit navýšení příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 3 940 000 Kč dle materiálu RK-18-2020-33, př. 1. V materiálu RK-18-2020-33, př. 2 je předložen návrh smluv o poskytnutí dotace.

Dotace bude poskytnuta z kapitoly Sociální věci.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav rezervy na kapitole Sociální věci, § 4399 (ÚZ 00053) na financování sociálních služeb činí 9 411 tis. Kč.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – IDZZ02764.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-18-2020-33, př. 1;
  • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 3 940 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-18-2020-33, př. 1;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-18-2020-33, př. 2.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz