Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-35: Dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava

RK-18-2020-35.pdf, RK-18-2020-35pr01.pdf , RK-18-2020-35pr02.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-18-2020-35
Název Dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava
Zpracoval K. Tlačbabová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Tento materiál řeší uzavření dodatku č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava, uzavřenému dne 12. 12. 2015 (dále jen „Memorandum“), viz materiál RK-18-2020-35, př. 2. Uzavření Memoranda bylo schváleno Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 8. 9. 2015 usnesením č. 0463/05/2015/ZK. Předmětem Memoranda je deklarace dlouhodobé vzájemné propagace a oboustranné podpory činnosti dvou návštěvnicky atraktivních organizací se sídlem v krajském městě, kterými jsou Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina a Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace zřizovaná Statutárním městem Jihlava.

Podpis Memoranda byl oficiálním stvrzením významu Horáckého divadla Jihlava, jediné profesionální scény v kraji, pro obyvatele krajského města a právě tak významu Zoologické zahrady Jihlava, jediné svého druhu na území kraje, která plní roli vzdělávacího a relaxačního centra s vysokou koncentrací návštěvníků z celého regionu.

Memorandum bylo uzavřeno na dobu 5 let od jeho podpisu (tedy do 12. 12. 2020), s možností rozhodnout o jeho prodloužení po vzájemné dohodě smluvních stran. Vzhledem k přetrvávajícímu zájmu na této spolupráci je předmětem dodatku č. 1 prodloužení doby trvání Memoranda o  dalších 5 let, a to do 12. 12. 2025. Návrh dodatku č. 1 je uveden v materiálu RK-18-2020-35, př. 1.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 k Memorandu dle materiálu RK-18-2020-35, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 k Memorandu dle materiálu RK-18-2020-35, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz