Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-36: Změna Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny

RK-18-2020-36.pdf, RK-18-2020-36pr01.doc

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-18-2020-36
Název Změna Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
Zpracoval I. Schallnerová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o předložení návrhu dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny z důvodu rozšíření doplňkové činnosti organizace a zároveň z důvodu formulační úpravy stávajícího živnostenského oprávnění.

Ředitelka Krajské knihovny Vysočiny požádala o změnu zřizovací listiny organizace v souvislosti s plánovaným provozováním kavárny, která bude součástí nové budovy knihovny a jejíž provoz bude zajišťovat externí nájemce. Kavárna bude pronajímána včetně vnitřního vybavení (gastro vybavení, nábytek..). Zajištění drobného občerstvení, které bude kavárna poskytovat, je v současné době vnímáno jako standardní služba návštěvníkům knihovny a kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, které budou v jejích prostorách pořádány. Dále jsou v  budoucnu plánovány jednorázové krátkodobé pronájmy víceúčelového sálu a PC učebny, vše v objektu nové budovy knihovny.

V souladu s výše uvedeným záměrem potřebuje Krajská knihovna Vysočiny rozšířit stávající doplňkovou činnost o dvě živnostenská oprávnění, a to o nákup, prodej, správu a údržbu nemovitostí a pronájem a půjčování věcí movitých.

Návrh dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny rovněž zahrnuje i formulační úpravy již schválených oborů činností náležejících do živnosti volné viz materiál RK-18-2020-36, př. 1.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po projednání s Ing. Janou Fischerovou, CSc., náměstkyní hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny dle materiálu RK-18-2020-36, př. 1.

Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přísluší zastupitelstvu kraje schvalovat zřizovací listiny příspěvkových organizací, které zřizuje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XX Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny dle materiálu RK-18-2020-36, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajská knihovna Vysočiny
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz