Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-37: Projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, do programu Technologické agentury ČR

RK-18-2020-37.pdf, RK-18-2020-37pr01.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-18-2020-37
Název Projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, do programu Technologické agentury ČR
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Radě kraje je předkládán na vědomí a k doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen „Vysočina Tourism“) včetně schválení závazku jeho předfinancování a spolufinancování.

Vysočina Tourism a Vysoká škola polytechnická Jihlava byli osloveni Ústavem teoretické a  aplikované mechaniky AV ČR, veřejná výzkumná instituce - Evropského centra excelence ARCCHIP (dále také jen „Akademie věd“) ke spolupráci na projektu s názvem „Zmírnění dopadů krizí na cestovní ruch prostřednictvím chytrých turistických tras“, který reaguje na výzvu Technologické agentury ČR k podávání projektů do programu ÉTA – 4. veřejná soutěž s termínem pro podávání projektů do 15. 6. 2020. Cílem projektu je připravit a pilotně ověřit koncept chytrých turistických tras za využití moderních technologických prostředků a to se zapojením návštěvníků, obyvatel, venkova a krajiny do revitalizace cestovního ruchu. Projekt vznikl jako přímá reakce na současnou pandemickou situaci, a proto dochází k časovému zpoždění v předložení materiálu k odsouhlasení orgánům kraje, a to i z důvodu dolaďování detailů projektu do posledního možného termínu.

Celkový předpokládaný rozpočet projektu „Zmírnění dopadů krizí na cestovní ruch prostřednictvím chytrých turistických tras“ je ve výši cca 4 000 000 Kč. Část připadající na realizaci projektu Vysočina Tourism je 500 000 Kč, z toho spoluúčast Vysočina Tourism činí 25 % (tj. 125 000 Kč) a zbývajících 75 % (tj. 375 000 Kč) je hrazeno ze státního rozpočtu. Základní informace o projektu ve formě karty záměru jsou uvedeny v materiálu RK-18-2020-37, př. 1.

V případě schválení projektového záměru ze strany orgánů kraje bude nutné projekt příspěvkové organizace Vysočina Tourism předfinancovat z rozpočtu kraje formou zápůjčky. Smlouva o  zápůjčce bude předložena k rozhodnutí orgánům kraje až po uzavření Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektu.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále také jen „OKPPCR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu s „Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí a k projektovému řízení Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací“ ze dne 26. 2. 2019 č. 02/19 vzít na vědomí projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2020-37, př. 1. Dále navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o projektu a  schválit závazek kraje na zabezpečení financování projektu s tím, že v případě neschválení závazků kraje na zabezpečení předfinancování projektu a krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace zastupitelstvem kraje, budou vynaložené náklady uhrazeny z vlastních zdrojů organizace.

Projektový záměr odpovídá hlavnímu účelu příspěvkové organizace a veřejné prostředky na zajištění aktivit projektu budou vynakládány efektivně. Odhadované náklady projektu vycházejí ze zkušeností příspěvkové organizace s realizací a financováním podobných akcí a aktivit.

Vzhledem k časovým nárokům na přípravu projektového záměru a nutnosti zajištění koordinace všech partnerů nebylo možno předložit materiál orgánům kraje v dřívějším termínu, OKPPCR však vnímá pozitivně snahu Vysočina Tourism získat externí prostředky na financování naplánovaných projektů  a aktivit.

Projektový záměr byl projednán s Ing. Janou Fischerovu, CSc., náměstkyní hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, a má její plnou podporu. Předložení projektu do vyhlášeného programu ÉTA znamená možnost získat další finanční prostředky na rozvoj oblasti cestovního ruchu Kraje Vysočina.

Stanoviska Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Závazek kraje na předfinancování projektu poskytnutím zápůjčky je navrhováno řešit zapojením Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Zápůjčka bude řešena samostatným materiálem do orgánu kraje. Dofinancování vlastního podílu projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace z rozpočtu kraje po ukončení jeho realizace je v souladu s běžným postupem kraje.

Odbor sekretariátu hejtmana

OSH nemá k navrhovanému materiálu připomínky.

Odbor regionálního rozvoje

ORR nemá připomínky k předkládanému projektovému záměru. ÚTAM AV ČR jako předkladatel projektu do programu TAČR garantuje vědeckou část projektu oddělením památkové péče ústavu. Realizace tohoto projektu naváže na výstupy některých projektů realizovaných ústavem v poslední době.

Návrh usnesení bere na vědomí

projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-37, př. 1 s tím, že v případě neschválení závazku kraje na zabezpečení předfinancování projektu a krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace zastupitelstvem kraje, budou vynaložené náklady uhrazeny z vlastních zdrojů organizace;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vzít na vědomí informace o projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-37, př. 1;
  • schválit závazek kraje na:

- předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Zmírnění dopadů krizí na cestovní ruch prostřednictvím chytrých turistických tras" do výše 500 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;

- krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Zmírnění dopadů krizí na cestovní ruch prostřednictvím chytrých turistických tras“, tj. max. do výše 125 000 Kč z rozpočtu kraje.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 2. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz