Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-39: Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

RK-18-2020-39.pdf, RK-18-2020-39pr01.xls

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-18-2020-39
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – přijetí třetí splátky zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu "Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím třetí splátky zápůjčky od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen „Vysočina Tourism“), která byla poskytnuta organizaci na realizaci projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ (dále jen „EuroVelo 13“).

Vysočina Tourism realizuje uvedený projekt v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020, přičemž celkové náklady projektu jsou plánovány ve výši 2 628 840 Kč. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0143/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 vzalo na vědomí informace o připravovaném projektu „EuroVelo 13“ a schválilo závazek kraje na předfinancování projektu poskytnutím zápůjčky včetně závazku na krytí finanční spoluúčasti organizace ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu z rozpočtu kraje. V souvislosti s výše uvedeným rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č.0496/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017 o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 2 628 840 Kč na krytí výdajů na realizaci projektu „EuroVelo 13“.

V souladu se smlouvou vrátila Vysočina Tourism dne 21. 5. 2020 na účet kraje část zapůjčených finančních prostředků ve výši 13 465,39 Kč odpovídající 5 % podílu státního rozpočtu za monitorovací období 1. 3. 2018 - 31. 8.  2018. Přehled výše poskytnutých dotací z programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika, poskytnutých a splacených zápůjček v rámci projektu "EuroVelo 13" je obsahem materiálu RK-18-2020-39, př. 1.

S ohledem na tuto skutečnost a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátka zápůjčky převádí zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit příslušné rozpočtové opatření, kterým budou vrácené finanční prostředky převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 13 465,39 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 16. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz