Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-40: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Galerii výtvarného umění v Havlíčkově

RK-18-2020-40.pdf, RK-18-2020-40pr01.xls

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-18-2020-40
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové investiční dotace ze státního rozpočtu Galerii výtvarného umění v Havlíčkově
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál se zabývá přijetím účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje na rok 2020 a  zvýšením závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (dále také „Galerie“). V souvislosti s poskytnutím investiční dotace je třeba provést i úpravu finančního plánu Galerie.

Galerii byla rozhodnutím Ministerstva kultury č. j. MK 27374/2020 SOOKS poskytnuta investiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“ na realizaci projektu „A II 2020 Modernizace připojení na SCO PČR (výměna stávajícího vysílače za nový kompatibilní) – sídlo Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám.“ ve výši 72 000 Kč.

Finanční prostředky byly dne 25. 5. 2020 přijaty na bankovní účet kraje vedený u ČNB.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou investiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Galerii o částku 72 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, s určením pro Galerii o částku 72 000 Kč na realizaci projektu. Současně navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 72 000 Kč a změnu plánu investic s povinností dodržet účelovost poskytnuté státní dotace dle materiálu RK-18-2020-40, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové investiční dotace z Ministerstva kultury ve výši 72 000 Kč, určené pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, na realizaci projektu „A II 2020 Modernizace připojení na SCO PČR (výměna stávajícího vysílače za nový kompatibilní) – sídlo Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám.“, v rámci programu 13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II (ÚZ 34503).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34503) rozpočtu kraje na rok 2020 o účelovou investiční dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výši 72 000 Kč určenou pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na realizaci projektu v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě o částku 72 000 Kč určenou na realizaci projektu „A II 2020 Modernizace připojení na SCO PČR (výměna stávajícího vysílače na nový kompatibilní) – sídlo Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám.“, ve výši 72 000 Kč, dle materiálu RK-18-2020-40, př. 1;
  • úpravu plánu investic u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě s povinností dodržet účelovost poskytnuté státní dotace dle materiálu RK-18-2020-40, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz