Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-41: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových investičních dotací ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci

RK-18-2020-41.pdf, RK-18-2020-41pr01.xls , RK-18-2020-41pr02.pdf

Číslo materiálu 41
Číslo jednací RK-18-2020-41
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových investičních dotací ze státního rozpočtu Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál se zabývá přijetím účelových dotací ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje na rok 2020 a  zvýšením závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci (dále také „Muzeum“). V souvislosti s poskytnutím investičních dotací je třeba provést úpravu finančního plánu Muzea. Muzeum současně zaslalo žádost o úpravu čerpání plánu oprav dle materiálu RK-18-2020-41, př. 2.

Muzeu byly jednotlivými rozhodnutími Ministerstva kultury poskytnuty investiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“ na realizaci projektů:

  1. „A II 2020 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO PČR – administrativní budova Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově náměstí 55“ ve výši 65 000 Kč
  2. „A II 2020 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO PČR – expozice Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově náměstí 57 a 58“ ve výši 71 000 Kč
  3. „A II 2020 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO PČR – hrad Roštejn (Doupě), objekt Muzea Vysočiny Jihlava“ ve výši 66 000 Kč
  4. „A II 2020 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO PČR – depozitář Helenín v Jihlavě, objekt Muzea Vysočiny Jihlava“ ve výši 69 000 Kč.

Finanční prostředky byly dne 25. 5. 2020 přijaty na bankovní účet kraje vedený u ČNB.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové investiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury Muzeu v celkové výši 271 000 Kč, při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, s určením pro Muzeum v celkové výši 271 000 Kč na realizaci projektů. Současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ v celkové výši 271 000 Kč a změnu plánu investic u Muzea s povinností dodržet účelovost poskytnutých státních dotací dle materiálu RK-18-2020-41, př. 1 a úpravu čerpání plánu oprav dle materiálu RK-18-2020-41, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových investičních dotací z Ministerstva kultury v celkové výši 271 000 Kč, určených pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektů v rámci programu 13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II (ÚZ 34503).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34503) rozpočtu kraje o účelové investiční dotace z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 271 000 Kč určené pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektů v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o celkovou částku 271 000 Kč určenou na realizaci projektů:

a) „A II 2020 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO PČR – administrativní budova Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově náměstí 55“ ve výši 65 000 Kč

b) „A II 2020 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO PČR – expozice Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově náměstí 57 a 58“ ve výši 71 000 Kč

c) „A II 2020 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO PČR – hrad Roštejn (Doupě), objekt Muzea Vysočiny Jihlava“ ve výši 66 000 Kč

d) „A II 2020 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO PČR – depozitář Helenín v Jihlavě, objekt Muzea Vysočiny Jihlava“ ve výši 69 000 Kč

poskytnutých v rámci programu „13452 – Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví II“;

  • úpravu plánu investic u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace s povinností dodržet účelovost poskytnutých státních dotací dle materiálu RK-18-2020-41, př. 1;
  • úpravu použití plánu oprav dle materiálu RK-18-2020-41, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz