Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-43: Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

RK-18-2020-43.pdf, RK-18-2020-43pr01.pdf , RK-18-2020-43pr02.pdf , RK-18-2020-43pr03.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-18-2020-43
Název Návrh na poskytnutí dotace na realizaci akce „Pumptrack Český mlýn, Jihlava“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o poskytnutí individuální investiční dotace Statutárnímu městu Jihlava na podporu výstavby nové specifické infrastruktury pro terénní cyklistiku, tzv. pumptracku. Žádost o  investiční dotaci ze dne 21. 4. 2020 včetně popisu, lokalizace a zdůvodnění záměru, jeho předpokládaného rozpočtu a doložení vlastnických vztahů je součástí tohoto materiálu jako RK-18-2020-43, př. 1.

Zastupitelstvo kraje na svém jednání dne 12. 5. 2020 navržené usnesení nepřijalo. Dne 21. 5. 2020 byla doručena žádost Statutárního města Jihlava o nové projednání podpory ze strany kraje. Tato žádost je součástí tohoto materiálu jako RK-18-2020-43, př. 3. Zastupitelstvo města Jihlavy na svém zasedání 13. 5. 2020 schválilo svým usnesením č. 83/20-ZM rozpočtové opatření na financování akce. V rámci opatření k zamezení šíření nemoci COVID-19 došlo k  přeložení jednání zastupitelstva města (z 14. 4. na 13. 5.), které mělo dle původního harmonogramu projednávání podpory předcházet jednání zastupitelstva kraje.

Poskytnutí dotace umožní žadateli realizovat výstavbu areálu určeného nejen pro kola (horská, BMX, freestyle), ale i koloběžky, skateboardy, příp. in-line. Popularita pumptracků, zejména u  mládeže jako hlavní cílové skupiny, roste. Současně se jedná o areály volně přístupné veřejnosti, v asfaltovém provedení využitelné po většinu roku. Rozsahem se pak tento záměr aktuálně zařadí mezi největší pumptracky v celé ČR a současně svým konceptem dvou "zrcadlových" drah bude unikátní a umožní příp. i pořádání atraktivních závodů. Přímá návaznost na sousední skatepark pak možnosti využití areálu dále umocňuje. Žadatelem je v návrhu pamatováno i na oddělenou trať pro nejmenší a začátečníky. Potenciál využití je tedy pro všechny věkové a výkonnostní skupiny uživatelů. Předpokládaný harmonogram počítá se zahájením stavby v září 2020 a dokončením dle stavebních podmínek nejpozději v dubnu 2021.

Umístění trati do areálu Český mlýn dále zatraktivní tuto rozsáhlou a pestrou volnočasovou lokalitu v údolí řeky Jihlavy. Výhodou je zde existující napojení na páteřní cyklostezku, dostupné sociální zařízení, služby i parkování. Realizací záměru dojde nejen k rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro obyvatele města a blízkého okolí, ale je zde dopad i do oblasti cestovního ruchu. Dlouhodobý projekt Jihlavy "Stříbrné údolí" je zaměřen na propojení významných turistických atraktivit jako Zoologická zahrada, Vodní ráj, Rodinné centrum Robinson nebo právě i Český mlýn. Cílem je tedy i zvýšení atraktivity Jihlavy jako destinace cestovního ruchu, která nabídne návštěvníkům nejen svoji historii a památky, ale také atraktivní volnočasovou a rekreační infrastrukturu ve vzájemně propojeném a synergicky fungujícím konceptu.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, po projednání s Ing. Janou Fischerovou, CSc., navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout žadateli dotaci ve výši 50 % tj. 1 650 000 Kč na krytí uznatelných nákladů souvisejících s realizací investiční akce "Pumptrack Český mlýn, Jihlava" dle materiálu RK-18-2020-43, př. 2.

Podpora je v souladu s naplňováním opatření vyplývajících ze Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014-2020 dle prioritní osy A: Rozvoj cykloturistiky jako nedílné součásti rekreace, sportu a cestovního ruchu, opatření A1 Rozvoj sítě cyklotras a cyklostezek s primárně rekreačním využitím. Podpora rozvoje dalších forem cyklistiky vč. terénní cyklistiky patří mezi doporučené aktivity.

Forma individuální dotace zde byla zvolena s ohledem na skutečnost, že systémová podpora terénní cyklistiky není na úrovni kraje nastavena. Program „Cyklodoprava a cykloturistika“ v rámci Fondu Vysočiny je zaměřen na podporu rozvoje a údržby standardní sítě cyklotras a cyklostezek. V rámci schváleného rozpočtu pro rok 2020 byla mezi další možné požadavky OKPPCR v roce 2020 zahrnuta i případná podpora konkrétních předložených investičních projektů v oblasti terénní cyklistiky.

Na národní úrovni Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v oblasti cestovního ruchu administruje "Národní program podpory cestovního ruchu v regionech". Dotační titul "Rozvoj základní a  doprovodné infrastruktury cestovního ruchu" resp. podprogram "Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu" je ve smyslu účastníků programu určen pro územně  samosprávné celky, statutární města jsou ale z oprávněných příjemců vyloučena.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá návrh rozpočtového opatření, které spočívá ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 650 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch o částku 1 650 000 Kč.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02965.0001.

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana s navrženou publicitou souhlasí.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 89 009 tis. Kč.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Statutárnímu městu Jihlava, IČO: 00286010, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava ve výši 1 650 000 Kč;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-43, př. 2;
  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, o částku 1 650 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1  650 000 Kč na poskytnutí dotace.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 16. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz