Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-44: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-18-2020-44.pdf, RK-18-2020-44pr01.pdf , RK-18-2020-44pr02.pdf , RK-18-2020-44pr03.pdf , RK-18-2020-44pr04.pdf

Číslo materiálu 44
Číslo jednací RK-18-2020-44
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ zaměřeného ve dvou podprogramech na podporu zkvalitnění a rozšíření infrastruktury cestovního ruchu v Kraji Vysočina určeného pro upravovatele lyžařských běžeckých tras (podprogram A s alokací 800 000 Kč) a vlastníky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (podprogram B s alokací 700 000 Kč).

Uzávěrka programu byla dne 8. 4. 2020 a doručeno bylo 12 žádostí s celkovou požadovanou podporou 1 029 643 Kč, přičemž alokace programu byla 1 500 000 Kč. Z důvodu administrativního nesouladu nebyla vyřazena žádná žádost. Do podprogramu A) Lyžařské běžecké trasy nebyla doručena žádná žádost a do podprogramu B) Doprovodná infrastruktura bylo doručeno 12 žádostí. Řídící výbor rozhodl nevyčerpané finanční prostředky z podprogramu A) převést do podprogramu B) a využít celou alokovanou částku programu na podporu všech 12  doručených žádostí. Z důvodu podvisu byla hodnocena pouze základní kritéria, bodování kritérií specifických by na doporučení projektů a výši dotace nemělo za tohoto stavu vliv.

Zasedání řídícího výboru programu "Infrastruktura cestovního ruchu 2020" z důvodu aktuální epidemiologické situace v ČR a v návaznosti na interní opatření KrÚ a rozhodnutí rady kraje (usnesení č. 0680/12/2020/RK ze dne 14. 4. 2020) proběhlo distančně v období 22. 4. - 11. 5. 2020. Řídícím výborem bylo navrženo přidělení podpory v plné požadované výši všem 12 hodnoceným žádostem v celkovém objemu požadovaných dotací 1 029 643 Kč.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v návaznosti na usnesení řídícího výboru programu "Infrastruktura cestovního ruchu 2020" navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2020-44, př. 1 a uzavřít s těmito žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-18-2020-44, př. 3. Dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2020-44, př. 2 a uzavřít s těmito žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-18-2020-44, př. 4.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Infrastruktura cestovního ruchu 2020 (ORJ 4000000011) činí 1 500 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-44, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-18-2020-44, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2020-44, př. 2;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-18-2020-44, př. 4.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 16. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz