Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-46: Podpůrná opatření Kraje Vysočina na obnovu cestovního ruchu v Kraji Vysočina v souvislosti s dopadem onemocnění COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-18-2020-46.pdf, RK-18-2020-46pr01.docx , RK-18-2020-46pr02.docx , RK-18-2020-46pr03.docx

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-18-2020-46
Název Podpůrná opatření Kraje Vysočina na obnovu cestovního ruchu v Kraji Vysočina v souvislosti s dopadem onemocnění COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval I. Fryšová, P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová, L. Seidl
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o projednání podpůrných opatření Kraje Vysočina na obnovu cestovního ruchu v Kraji Vysočina v souvislosti s dopadem onemocnění COVID-19.

Usnesením č. 0922/16/2020/RK vzala Rada Kraje Vysočina na vědomí informace o výstupech dotazníkového šetření k dopadům pandemie COVID-19 na podnikatelský sektor v Kraji Vysočina. Mezi nejzasaženější oblasti patří služby s vazbou na cestovní ruch (ubytovatelé, restaurace, provozovatelé atraktivit apod.). Mezi opatření, která by tyto subjekty ocenily v rámci podpory, patřily např. marketingová podpora jejich nabídky.

Negativní vliv na cestovní ruch nemá jen doba od vyhlášení nouzového stavu do znovuotevření atraktivit, ubytovacích a stravovacích kapacit, ale také pokles zahraničních návštěvníků, omezení konferenční turistiky, nemožnost konání „velkých“ akcí sportovních i kulturních a další.

Česká republika nastavila a bude dále nastavovat dle informací z MMR nástroje, které mají dopad na podnikatelský sektor ve službách v cestovním ruchu. Aktuálně jsou připravovány nástroje, které budou zaměřeny na návštěvníky, tj. turistické vouchery, které by měly sloužit k  částečnému krytí ubytování na dovolené apod.  a mají „přivést“ návštěvníky do regionů České republiky na více jak třídenní dovolenou.

Vzhledem k tomu, že kvalita a originalita nabídky produktů v cestovním ruchu jsou rozhodujícím faktorem pro výběr destinace dovolené, je nezbytně nutné nástroje kraje pro podporu podnikatelského sektoru v této oblasti zaměřit na:

 1. nástroj, který bude podněcovat vznik nových, kvalitních a originálních produktů a tím rozšiřovat nabídku pro návštěvníka v území;
 2. nástroj, který napomůže propagaci (marketingu) produktů, které nabízí jednotlivé subjekty pro danou sezónu.
Návrh řešení

V rámci zvýšení kvality a originality nabídky produktů ve službách v cestovním ruchu předkladatelé doporučují:

 

 1. Vyhlásit soutěž „Vysočina – moje dovolená“, v rámci které se mohou podnikatelé, spolky, PO nezřizované krajem či obecně prospěšné společnosti  zapojit do tvorby nové či inovované ucelené nabídky služeb na určitém území Kraje Vysočina (produkt) pro stanovenou cílovou skupinu na dobu nejméně 2 dnů včetně návrhu adekvátní marketingové kampaně. Zajímavé produkty budou oceněny darem v hodnotě max. 100 000 Kč.

  Celkové předpokládané náklady pro tento nástroj: 2 mil. Kč

  Harmonogram: 2. 6. 2020 vyhlášení soutěže, do 24. 6. 2020 příjem žádostí, jejich vyhodnocení do konce června odbornou komisí, která bude složena se zástupců ORR – podnikatelský sektor, regionální produkty/potraviny, OSH - marketing, OKPPCR – atraktivity v regionu. Komise bude posuzovat příspěvky dle – zapojení regionálních producentů, zapojení atraktivit, znevýhodněnost území apod.. Rozhodnutí o udělení darů na nejbližším jednání RK (červenec/srpen 2020), následná práce s výstupy přes Vysočina Tourism – tj. rozšířená nabídka produktů v území kraje.

  Garant a administrátor soutěže: ORR

  Celé znění pravidel soutěže, viz RK-18-2020-46, př. 1.

  V rámci tohoto uceleného nástroje by bylo vhodné využít existující či připravit prostředí (elektronický nástroj) pro podávání přihlášek – soutěžních příspěvků – přímo pod stránkami https://www.vysocina.eu/. Toto je ale dle navrhovatele časově nerealizovatelné. 

 2. Vyhlásit nesoutěžní program Fondu Vysočiny – Marketing v cestovním ruchu 2020

  Účelem poskytovaných finančních prostředků bude podpora nabídky v oblasti cestovního ruchu v době související s omezeními a následky opatření proti pandemií COVID - 19, a to z důvodu posílení ekonomické stability, příp. rozvoje podnikatelských subjektů působících v oblasti cestovního ruchu.

 

Rozsah programu - příprava a realizace propagace (marketingové kampaně) turistické nabídky kdekoliv v Kraji Vysočina na letní sezónu 2020 nebo zimní sezónu 2020/2021. Uznatelnost výdajů od data vyhlášení programu.

Celkové předpokládané náklady pro tento nástroj: 10 mil. Kč. Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání.

Harmonogram: 16. 6. 2020 vyhlášen program, od 17. 7. 2020 sběr žádostí, dotace max. 200 000 Kč, o poskytnutí dotace tedy rozhoduje rada kraje postupně dle jejího zasedání, tj. první žádosti k rozhodnutí 28. 7. 2020, uznatelnost výdajů od data vyhlášení programu, dotace poskytnuta ex-ante.

Garant a administrátor programu: ORR

Celé znění programu, viz RK-18-2020-46, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci Fondu Vysočiny. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 37 868 tis. Kč.  

Odbor sekretariátu hejtmana

souhlasí s navrhovaným řešením.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV00xxx.

Návrh usnesení vyhlašuje

soutěž „Vysočina – moje dovolená“ dle materiálu RK-18-2020-46, př. 1

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 – Cestovní ruch o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč na realizaci soutěže „Vysočina – moje dovolená“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit program Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu 2020“ dle materiálu RK-18-2020-46, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 2143 – Cestovní ruch o částku 10 000 000 Kč při současném snížení § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 10 000 000 Kč na realizaci programu ve Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu 2020“.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz