Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-47: Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020

RK-18-2020-47.pdf, RK-18-2020-47pr01.docx , RK-18-2020-47pr02.docx

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-18-2020-47
Název Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
Zpracoval D. Vichr, M. Molák, L. Matoušková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o materiál, který informuje Zastupitelstvo Kraje Vysočina o nejdůležitějších činnostech či materiálech v souvislosti s programovacím obdobím EU 2014 – 2020 a přípravou na nové programovací období EU 2021 - 2027. 

V souvislosti s realizací programovacího období EU 2014 – 2020 a přípravou na nové programovací období EU 2021 - 2027 se na Kraj Vysočina obracejí centrální orgány (zejména MMR) s požadavky na součinnost při tvorbě podkladových materiálů týkajících se nejrůznějších dokumentů a to zpravidla s poskytnutím krátké časové dotace pro odpověď. 

V návaznosti na tuto skutečnost uložilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0339/04/2012/ZK ze dne 26. 6. 2012 („Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace uvedené v materiálu ZK-04-2012-74; ukládá Radě Kraje Vysočina průběžně informovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina o materiálech souvisejících s přípravou České republiky na programovací období Evropské unie 2014 - 2020 projednaných dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o  krajích, ve zněních pozdějších předpisů, a to nejpozději vždy jednou za šest měsíců.“) Radě Kraje Vysočina průběžně informovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina o materiálech souvisejících s  realizací programovacího období EU 2014 – 2020 v České republice, projednaných dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve zněních pozdějších předpisů, a to nejpozději vždy jednou za šest měsíců.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-18-2020-47, př. 1 a RK-18-2020-47, př. 2. V materiálu RK-18-2020-47, př. 1 jsou informace o  konaném zasedání Regionální stálé konference v Kraji Vysočina a jejích pracovních skupinách, realizaci integrovaných nástrojů, krajských a místních akčních plánech ve vzdělávání, přípravě na programové období EU 2021 - 2027 a o dalších souvisejících záležitostech. V materiálu RK-18-2020-47, př. 2 jsou podrobněji uvedeny informace o přípravě na nové programovací období 2021+ ke konci března letošního roku zpracované ministerstvem pro místní rozvoj. 

Vzhledem k tomu, že některé záležitosti nejsou stále ještě finálně dořešeny a jejich změny či další vývoj i vzhledem k pandemii COVID-19 se dají v blízké budoucnosti předpokládat, jsou informace uvedené ve zprávě platné k 25. 5. 2020.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-18-2020-47, př. 1 a RK-18-2020-47, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 16. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz