Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-49: Krajská příloha Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Krajská příloha RIS3 strategie) za Kraj Vysočina na období 2021+

RK-18-2020-49.pdf, RK-18-2020-49pr01.docx

Číslo materiálu 49
Číslo jednací RK-18-2020-49
Název Krajská příloha Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Krajská příloha RIS3 strategie) za Kraj Vysočina na období 2021+
Zpracoval I. Fryšová, M. Molák, I. Hájková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení Krajské přílohy RIS3 strategie za Kraj Vysočina na období 2021+, která bude součástí Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie ČR) na období 2021+. 

Národní RIS3 strategie ČR je strategický dokument zajišťující efektivní zacílení evropských, národních, regionálních a soukromých prostředků na aktivity vedoucí k posílení výzkumných a  inovačních kapacit a to do prioritně vytyčených perspektivních oblastí na národní i krajské úrovni. V období 2014-2020 byla existence Národní RIS3 strategie ČR předběžnou podmínkou Evropské komise pro možnost financování oblastí souvisejících s vědou, výzkumem, inovacemi, podnikáním a rozvojem lidských zdrojů ze strukturálních fondů. V období 2021+ se tato podmínka stává průběžnou a bude ze strany EK intenzivně sledována. 

Ve vazbě na nové programové období dochází k aktualizaci Národní RIS3 strategie ČR (v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu) a tedy i jednotlivých krajských příloh. Ty identifikují významné segmenty krajského hospodářství (tzv. prioritní odvětví neboli domény krajské specializace), pro které jsou výzkum, vývoj a inovace klíčovým parametrem jejich dalšího rozvoje a  konkurenceschopnosti. S ohledem na specifika hospodářského a výzkumného prostředí dále definují klíčové oblasti změn, kterých má být v daném období dosaženo, a konkrétní návrhy intervencí k jejich naplňování.   

Předkládaný dokument, který je obsahem materiálu RK-18-2020-49, př. 1, navazuje na Krajskou přílohu RIS3 strategie za Kraj Vysočina platnou na období 2014 až 2020 (schválenou Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0330/04/2014/ZK ze dne 24. 6. 2014), která vychází z Regionální inovační strategie Kraje Vysočina (2014-2020) a jejího průběžného vyhodnocování. Kromě výše uvedených zdrojů byly podkladem pro vypracování předkládaného dokumentu především dílčí šetření realizovaná krajem (např. šetření inovační kapacity INKA  (zadáno kraji TAČR), šetření ve vazbě na přípravu Katalogu významných firem zpracovatelského průmyslu Kraje Vysočina apod.) či partnery v území (CzechInvest, Krajská hospodářská komora atd.), dále veřejné statistické zdroje, informace z databází Starfos, Albertina apod.

 

Dokument definuje 3 klíčové oblasti změn, kterých má být dosaženo v období 2021-2027, včetně konkrétních intervencí k jejich naplnění. Jedná se o tyto klíčové oblasti změn:

  • Rozvoj podnikatelského prostředí a inovací v podnicích
  • Dostupná a kvalifikovaná pracovní síla pro výrobu a inovace v Kraji Vysočina
  • Infrastruktury ICT

 

Jako prioritní odvětví (domény specializace) s největším potenciálem rozvoje jsou v dokumentu definovány:

- strojírenství a kovozpracující průmysl

- automobilní průmysl

- energetická odvětví

- ICT, elektrotechnický průmysl a průmyslová automatizace.

 

Implementační struktura realizace Krajské přílohy RIS3 strategie zůstává i pro nové programové období stejná. Vrcholným orgánem realizace Krajské přílohy RIS3 strategie zůstává Rada pro inovace Kraje Vysočina (dále "RAPI") a výkonným orgánem Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále "ORR"). 

V rámci přípravy dokumentu byly jeho dílčí části konzultovány s relevantními partnery v území a  s národním RIS3 manažerem, který je v rámci agendy na MPO zodpovědný  za přípravu Národní RIS3 strategie ČR.

K připomínkování dokumentu byla oslovena řada subjektů v regionu, např. Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, CzechInvest, Technologická agentura ČR, Úřad práce, Agentura na podporu inovací API, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR – Centrum Telč, vybrané klastry a 35 firem především z progresivních odvětví. 

Národní RIS3 strategie ČR pro nové programové období bude předána vládě ke schválení do 31.  12. 2020. Krajské přílohy RIS3 strategie 2021+ mají být dle požadavků Ministerstva průmyslu a obchodu, které zajišťuje veškerou agendu v souvislosti Národní RIS3 strategií ČR, aktualizovány (včetně schvalovacích procesů) a předány na MPO do 30. 6. 2020.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Krajskou přílohu RIS3 strategie za Kraj Vysočina na období 2021+ dle materiálu RK-18-2020-49, př. 1. Následně bude krajská příloha odeslána na MPO a jako součást Národní RIS3 strategie ČR bude předložena ke schválení Vládě ČR a následně i Evropské komisi.

Dalším krokem pro naplňování návrhové části Krajské přílohy RIS3 strategie bude návrh a  příprava vhodných nástrojů, které zajistí RAPI ve spolupráci s ORR.

Stanoviska Odbor informatiky

Souhlasí s navrženým usnesením.

Rada pro inovace Kraje Vysočina

Stanvisko bude doplněno na jednán Rady Kraje Vysočina.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Stanovisko bude doplněno na jednání Rady Kraje Vysočina.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Krajskou přílohu RIS3 strategie Kraje Vysočina na období 2021+ dle materiálu RK-18-2020-49, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz