Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-52: Závěrečná práva o realizaci, Závěrečná žádost o platbu včetně doložení podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ (OPŽP)

RK-18-2020-52.pdf, RK-18-2020-52pr01.pdf , RK-18-2020-52pr02.pdf , RK-18-2020-52pr03.pdf , RK-18-2020-52pr04.xls

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-18-2020-52
Název Závěrečná práva o realizaci, Závěrečná žádost o platbu včetně doložení podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ (OPŽP)
Zpracoval J. Říčan, I. Hodačová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o Závěrečnou zprávu o realizaci (dále také jen „ZZoR“) a Závěrečnou žádost o platbu (dále také jen „ZŽoP“) včetně doložení dokladů k Závěrečnému vyhodnocení akce (dále také jen „ZVA“) projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ (dále také jen „projekt“) realizovaného v rámci výzvy č. 39 Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen „OPŽP“), jehož předmětem bylo snížení energetické náročnosti tří objektů Nemocnice Jihlava (budova A se spojovacím krčkem A-B, budova B, spojovací krček mezi budovami E a D).

Předkládaná ZZoR dle materiálu RK-18-2020-52, př. 1 obsahuje informace o průběhu stavebních prací a povinné publicitě. Součástí ZZoR je doložení dokladů k ZVA. Projekt byl realizován v souladu se Smlouvou o dílo a uzavřenými dodatky č. 1 - 4. Stavební práce byly zahájeny dne 25. 9. 2017 a ukončeny dne 31. 1. 2019, kdy bylo zahájeno a ukončeno přejímací řízení díla. Ke dni 31. 5. 2019 pak byly odstraněny všechny vady identifikované při předávání díla. Stanoviskem energetického specialisty k ZVA dle materiálu RK-18-2020-52, př. 2, které je součástí ZZoR, bylo prokázáno splnění sledovaných indikátorů na 100 % a zavedení energetického managementu v  souladu s podmínkami OPŽP.

Předkládaná ZŽoP dle materiálu RK-18-2020-52, př. 3 je na nulovou částku, jelikož všechny faktury byly Státnímu fondu životního prostředí ČR doloženy a všechny podané žádosti o platbu byly Řídícím orgánem schváleny a proplaceny. Celkové výdaje projektu činily 29 011 574,27 Kč včetně DPH, způsobilé výdaje 17 937 173,39 Kč a dotace 7 174 869,35 Kč.

Návrh řešení

V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP je povinností příjemce předkládat Řídícímu orgánu informace o stavu realizace projektu formou Závěrečné zprávy o realizaci a  Závěrečné žádosti o platbu včetně dokládání podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce prostřednictvím systému MS2014+, a to dle nastavení finančního plánu.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-18-2020-52, př. 1 a v Závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-18-2020-52, př. 3 a uložit ORR předložit Závěrečnou zprávu o realizaci a Závěrečnou žádost o platbu projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ dle materiálů RK-18-2020-52, př. 1RK-18-2020-52, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP. 

Závěrečná zpráva o realizaci, Závěrečná žádost o platbu včetně doložení dokladů k Závěrečnému vyhodnocení akce budou podepsány a podány elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS 2014+.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere závěrečnou žádost o platbu a závěrečnou zprávu o realizaci na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-18-2020-52, př. 1 a v Závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-18-2020-52, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-18-2020-52, př. 4;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Závěrečnou zprávu o  realizaci a Závěrečnou žádost o platbu projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ dle materiálů RK-18-2020-52, př. 1, RK-18-2020-52, př. 2, RK-18-2020-52, př. 3 a RK-18-2020-52, př. 4 Řídícímu orgánu OPŽP.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz