Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-53: Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“

RK-18-2020-53.pdf, RK-18-2020-53pr01.pdf

Číslo materiálu 53
Číslo jednací RK-18-2020-53
Název Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“
Zpracoval L. Matoušková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000227 „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“, který získal podporu v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020 (dále jen „projekt“, „RSK“, „OP TP“).

Projekt si klade za cíl zajistit efektivní fungování a plynulý chod RSK pro území Kraje Vysočina a  jí zřízených pracovních skupin a posílit zázemí sekretariátu RSK (tj. Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina) v dlouhodobém horizontu tak, aby RSK mohla stabilně, efektivně a úspěšně plnit role, které jí vyplývají ze Statutu.

Projekt je realizován v období 1. 3. 2020 – 28. 2. 2022 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které Rada Kraje Vysočina akceptovala dne 31. 3. 2020 usnesením č. 0607/10/2020/RK („Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v materiálu RK-10-2020-28, př. 1.“).

Dne 21. 5. 2020 byla Kraji Vysočina prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ doručena změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace, č. j. 17125/2020-55/1/O. Změnou jsou dotčeny Podmínky realizace projektu, které blíže vymezují povinnosti Kraje Vysočina jako příjemce dotace a kde ze strany Řídícího orgánu OP TP došlo k upřesnění dílčího ustanovení týkajícího se podmínek, za nichž se stanoví odvod za porušení rozpočtové kázně v případě nenaplnění účelu projektu a  monitorovacích indikátorů.

Upravené znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vč. aktualizovaných Podmínek realizace projektu, je obsahem materiálu RK-18-2020-53, př. 1.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o  nabytí peněz za podmínek uvedených v materiálu RK-18-2020-53, př. 1.

Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v materiálu RK-18-2020-53, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz