Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-54: Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-18-2020-54.pdf, RK-18-2020-54pr01.pdf , RK-18-2020-54pr02.pdf

Číslo materiálu 54
Číslo jednací RK-18-2020-54
Název Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o souhlas s prodejem nemovitosti, která je předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. 

Dle čl. 10 Smlouvy (ve znění dodatku č. 1) o poskytnutí dotace, která je obsahem materiálu RK-18-2020-54, př. 1, je příjemce povinen nakládat do 31. 12. 2025 s veškerým majetkem podpořeným  v rámci akce dle této Smlouvy a s nemovitostí, ve které byla akce realizována v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nesmí bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina převést majetek pořízený z poskytnuté dotace a nemovitost, ve které byla akce realizována po tuto dobu na jinou osobu. 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádost o vydání souhlasu s  prodejem nemovitosti dle materiálu RK-18-2020-54, př. 2.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina tuto uvedenou žádost posoudil s ohledem na podmínky stanovené ve Smlouvě a navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit souhlas s prodejem nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla. Celé znění Smlouvy včetně dodatku č. 1 je obsahem materiálu RK-18-2020-54, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.3234, za podmínek uvedených v materiálu RK-18-2020-54, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz