Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-59: Majetkoprávní vypořádání po stavbě „III/01945 Rantířov – most ev. č. 01945-2“ a koupě pozemků v k. ú. Horní Kosov

RK-18-2020-59.pdf, RK-18-2020-59pr01.pdf , RK-18-2020-59pr02.xls , RK-18-2020-59pr03.pdf , RK-18-2020-59pr04.pdf

Číslo materiálu 59
Číslo jednací RK-18-2020-59
Název Majetkoprávní vypořádání po stavbě „III/01945 Rantířov – most ev. č. 01945-2“ a koupě pozemků v k. ú. Horní Kosov
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 4
Popis problému

Tento materiál projednává majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě mostu a koupi pozemků v jiném katastrálním území.

Kraj Vysočina byl investorem akce „III/01945 Rantířov - most ev. č. 01945-2“. Vlastní akce spočívala v rekonstrukci stávající mostní konstrukce.

Vlastníci stavbou dotčených pozemků Kraji Vysočina udělili souhlas pro získání stavebního povolení. Po realizaci byl příslušným stavebním úřadem vydán kolaudační souhlas. Kolaudační souhlas, spolu s geometrickým plánem, který byl pro zaměření skutečného stavu vyhotoven, byl již do katastru nemovitostí zapsán. Vzhledem k této skutečnosti, že půdorys stavby byl změněn a došlo k trvalým záborům dotčených pozemků, je nutné tuto situaci majetkoprávně narovnat. Tato záležitost je řešena již delší dobu, avšak  nepodařilo se podmínky majetkoprávního vypořádání dohodnout.

Nyní byl po vzájemné dohodě domluven postup a majitel s prodejem pozemků, které tvoří součást silničního a mostního tělesa, souhlasí. Cena byla navržena ve výši 125 Kč/m2, což je cena, za kterou Kraj Vysočina běžně obdobné případy vypořádává.

Současně tato fyzická osoba ještě navrhla Kraji Vysočina, aby byly odkoupeny jeho pozemky v  k. ú. Horní Kosov, které sice se stavbou mostu nemají nic společného, ale narovnají se tím nevypořádané vlastnické vztahy. Tyto pozemky byly zastavěny již v minulosti silnicí, která přešla do vlastnictví Kraje Vysočina, takže je potřebné tento stav narovnat. Výkupní cena je shodná s  cenou, jako pro katastrální území Rantířov.

Pozemky jsou uvedeny v materiálu RK-18-2020-59, př. 1.

Dalším z vlastníků je obec Rantířov, od které kraj pozemek získá darem, jelikož tvoří součást silničního tělesa. Tato nemovitost je uvedena v materiálu RK-18-2020-59, př. 2.

Návrh řešení

OM navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky v k. ú. Rantířov a  pozemky v  k. ú. Horní Kosov v rozsahu dle materiálu RK-18-2020-59, př. 1 za jednotnou cenu 125 Kč/m2 a dále nabýt darem pozemek od obce Rantířov dle materiálu RK-18-2020-59, př. 2.

Kupní smlouva a darovací smlouva nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., s majetkovými převody souhlasí

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s navrženými převody.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • nabýt pozemky v k. ú. Rantířov a pozemky v k. ú. Horní Kosov z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2 v rozsahu dle materiálu RK-18-2020-59, př. 1;
  • nabýt darem pozemek v k. ú. Rantířov z vlastnictví obce Rantířov do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2020-59, př. 2.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 16. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz