Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-60: Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina

RK-18-2020-60.pdf, RK-18-2020-60pr01.xlsx

Číslo materiálu 60
Číslo jednací RK-18-2020-60
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál navrhuje další výkup pozemků zastavěných silnicemi II. a III. tříd v Kraji Vysočina.

Kraj Vysočina je ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, vlastníkem silnic II. a III. tříd. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s  nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.

Odbor majetkový připravuje průběžně dle možnosti podklady pro další hromadné výkupy pozemků.

Pozemky byly identifikovány na základě údajů z katastru nemovitostí a geometrického plánu v  celkové výměře 785 m2 a s jejich majetkoprávním vypořádáním za kupní cenu 125 Kč/m2 a  za úhradu porostů na pozemcích dle znaleckého posudku oslovení vlastníci souhlasí.

Návrh řešení

OM navrhuje vykoupit pozemky včetně součástí a příslušenství uvedené v materiálu RK-18-2020-60, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv za kupní cenu 125 Kč/m2 + cenu porostů na těchto pozemcích zjištěnou podle znaleckého posudku.

Výkupem uvedených pozemků dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu, tj. vlastník silnic bude i vlastníkem pozemků těmito silnicemi zastavěných.

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt tyto pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky včetně součástí a příslušenství od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-18-2020-60, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2 + cenu porostů na těchto pozemcích zjištěnou podle znaleckého posudku.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 16. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz