Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-61: Darování pozemku a části pozemní komunikace do vlastnictví obce Leškovice

RK-18-2020-61.pdf, RK-18-2020-61pr01.pdf , RK-18-2020-61pr02.pdf

Číslo materiálu 61
Číslo jednací RK-18-2020-61
Název Darování pozemku a části pozemní komunikace do vlastnictví obce Leškovice
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o darování části silnice III/3454 vyřazené ze sítě silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina a  pozemku zastavěného touto částí silnice. 

Usnesením č. 0495/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 si zastupitelstvo kraje vyhradilo v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o  uzavření smlouvy a budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace - silnice III/3454 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice a rozhodlo uzavřít smlouvu o  budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina, jako budoucím dárcem a obcí Leškovice, jako budoucím obdarovaným na převod části pozemní komunikace - silnice III/3454 včetně součástí a příslušenství a části pozemku par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice.

Smlouva o budoucí darovací smlouvě byla uzavřena dne 5. 2. 2020.

Předpokladem pro uzavření darovací smlouvy o převodu vlastnictví je vyřazení části silnice III/3454 ze sítě silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina a geometrické zaměření pozemku nacházejícího se pod vyřazenou částí silnice.

Obec Leškovice předložila majetkovému odboru geometrický plán č. 156-12/2020, kterým byl z  pozemku par. č. 599/1 oddělen pozemek par. č. 599/3 o výměře 882 m2 v k. ú. a obci Leškovice a požádala o darování odděleného pozemku do vlastnictví obce. Tento pozemek je zastavěný částí silnice III/3454 v rozsahu od km 4,186 do km 4,286 v délce 100 m, která byla pravomocným Rozhodnutím odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 28. 4. 2020, čj. KUJI 40967/2020 vyřazena ze sítě silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina. Vyřazená část silnice bude rovněž předána do vlastnictví obce Leškovice.

Záměr darování části pozemku 599/1 a části pozemní komunikace - silnice III/3454 včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Leškovice byl vyvěšen na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 31. 10. - 2. 12. 2019.

Pozemek par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice získal  Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 49 pro k. ú. a obec Leškovice.

Návrh řešení

OM navrhuje převést darem pozemní komunikaci - koncový úsek bývalé silnice III/3454 v km 4,186  - 4,286 v délce 100 m, vyřazený na základě pravomocného Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 28. 4. 2020, čj. KUJI 40967/2020 ze silniční sítě silnic II. a III. tříd Kraje Vysočina a pozemek par. č. 599/3 o výměře 882 m2, oddělený geometrickým plánem č. 156-12/2020 z pozemku par. č. 599/1, nacházející se pod vyřazenou částí silnice III/3454 v k. ú. a obci Leškovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice.

Usnesení předpokládá vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o  krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout převést darem vyřazenou část pozemní komunikace - silnice III/3454 včetně součástí a příslušenství a převést darem část této pozemní komunikace a pozemek par. č. 599/3 o výměře 882 m2, oddělený geometrickým plánem č. 156-12/2020 z pozemku par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout převést darem část pozemní komunikace - bývalé silnice III/3454 v km 4,186 - 4,286 v délce 100 m včetně součástí a příslušenství, vyřazené pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 28. 4. 2020, čj. KUJI 40967/2020 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice;
  • rozhodnout převést darem část pozemní komunikace - bývalé silnice III/3454 v km 4,186 - 4,286 v délce 100 m včetně součástí a příslušenství vyřazené pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 28. 4. 2020, čj. KUJI 40967/2020 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice;
  • rozhodnout převést darem pozemek par. č. 599/3 o výměře 882 m2, oddělený geometrickým plánem č. 156-12/2020 z pozemku par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 16. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz