Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-62: Přijetí daru pozemku od městyse Štěpánov nad Svratkou v k. ú. Borovec

RK-18-2020-62.pdf, RK-18-2020-62pr01.pdf

Číslo materiálu 62
Číslo jednací RK-18-2020-62
Název Přijetí daru pozemku od městyse Štěpánov nad Svratkou v k. ú. Borovec
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál řeší přijetí daru pozemku zastavěného silnicí III/3871 v k. ú. Borovec od městyse Štěpánov nad Svratkou.

Kraj Vysočina jako vlastník silnic II. a III. tříd převzal od České republiky silniční majetek s  nevypořádanými vlastnickými vztahy.  

Geometrickým plánem č. 40,141-90/2013, kterým byla zaměřena část silnice III/3871 v k. ú. Borovec, byl z pozemku par. č. 61 oddělen pozemek par. č. 61/2 o výměře 30 m2 zastavěný uvedenou silnicí. Pozemek par. č. 61 je u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár na Sázavou veden na listu vlastnictví 1 pro městys Štěpánov nad Svratkou.

Majetkový odbor proto požádal městys Štěpánov nad Svratkou o darování odděleného pozemku par. č. 61/2 v k. ú. Borovec. Městys Štěpánov nad Svratkou na svém zasedání dne 27. 2. 2020 schválil bezúplatný převod požadovaného pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Majetkový odbor navrhuje nabýt darem pozemek par. č. 61/2 o výměře 30 m2 oddělený geometrickým plánem č. 40,141-90/2013 z pozemku par. č. 61 v k. ú. Borovec a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina.

Oddělený pozemek par. č. 61/2 se nachází pod silnicí III/3871.

Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu rozhodnout nabýt darem uvedený pozemek z vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje nabýt darem pozemek par. č. 61/2 o výměře 30 m2 oddělený geometrickým plánem č. 40,141-90/2013 z pozemku par. č. 61 v k. ú. Borovec a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 16. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz