Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-66: Změna usnesení 0203/03/2020/ZK

RK-18-2020-66.pdf, RK-18-2020-66pr01.doc

Číslo materiálu 66
Číslo jednací RK-18-2020-66
Název Změna usnesení 0203/03/2020/ZK
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením 0203/03/2020/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Věž dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva uzavřené dne 13. 4. 2018, kterou byla řešena  budoucí koupě pozemku par. č. 872/5 v k.ú. Věž. Smlouva o  budoucí kupní smlouvě byla uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2020. Dodatkem č. 1 bylo řešeno prodloužení platnosti smlouvy do 31. 3. 2021, neboť dosud nebyla dořešena žádost o  získání finančních prostředků a hrozilo by, že kraj nebude mít smluvně ošetřenu výstavbu na cizím pozemku.

OM ve spolupráci s odborem sociálních věcí vypracoval dodatek  smlouvy a předložil ho obci Věž, která s  ním souhlasila. Uzavření dodatku nyní projednávalo Zastupitelstvo obce Věž, které s dodatkem č. 1 souhlasí za podmínky změny čl. II. budoucí kupní smlouvy, kdy ve stávající smlouvě je uvedeno:

"Budoucí kupující má zájem vybudovat na pozemku par. č. 872/5 v k.ú. Věž komunitní domácnosti pobytové sociální služby domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) v celkové kapacitě nejvýše 20 lůžek. Výstavba domácností je podmíněna získáním dotace z programu IROP." Nyní zastupitelstvo obce Věž požaduje úpravu tohoto ustanovení takto: "

Budoucí kupující má zájem vybudovat na pozemku par. č. 872/5 v k.ú. Věž komunitní domácnosti pobytové sociální služby domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) v celkové kapacitě nejvýše 2 x 6 lůžek. Parametry projektu budou odpovídat smluvními stranami předem odsouhlasené studii. Výstavba domácností je podmíněna získáním dotace z programu IROP.

Další změnou, kterou zastupitelstvo obce Věž požaduje, je doplnění dodatku č. 1 o následující text: Kupující se zavazuje, že maximálně do 3 let od uzavření smlouvy kupní, bude stavba zahájena. K zajištění této  povinnosti kupující bezplatně zřídí předkupní právo k pozemku ve prospěch prodávajícího a v případě nesplnění této povinnosti je povinen pozemek zpět odprodat prodávajícímu mu za shodných podmínek. (300 Kč/m2).

Obec Věž touto podmínkou požaduje výhradu zpětné koupě dle ustanovení § 2135 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Výhrada zpětné koupě bude omezena do dobu určitou, max. 3 roky od uzavření kupní smlouvy. Výhrada zpětné koupě bude zapsána jako právo věcné v katastru nemovitostí. Tímto ujednáním již obec netrvá na předkupním právu, které bude nahrazeno výhradou zpětné koupě. Tato skutečnost se promítne i  do názvu smlouvy.                      

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0203/03/2020/ZK tak, že příloha č. 1 materiálu ZK-03-2020-41 bude nahrazena přílohou č. 1 materiálu RK-18-2020-66.

V novém dodatku bude řešeno jak původní prodloužení platnosti smlouvy o budoucí kupní smlouvě, tak nové požadavky obce Věž.

Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0203/03/202/ZK tak, že příloha č. 1 materiálu ZK-03-2020-41, bude nahrazena přílohou č. 1 materiálu RK-18-2020-66.

Stanoviska Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s návrhem usnesení. Je nezbytné prodloužit platnost budoucí kupní smlouvy. Nové podmínky zastupitelstva obce Věž k uzavření dodatku byly vyjasněny se starostou, jsou akceptovatelné a neohrozí realizaci projektu. Výsledkem je Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva, který je předkládán radě/zastupitelstvu kraje jako příloha 1 tohoto materiálu.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0203/03/2020/ZK tak, že  materiál ZK-03-2020-41, př. 1  se nahrazuje materiálem RK-18-2020-66, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 16. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz