Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-68: Projekt nadaní studenti 2020/2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-18-2020-68.pdf, RK-18-2020-68pr01.docx , RK-18-2020-68pr02.pdf , RK-18-2020-68pr03.pdf

Číslo materiálu 68
Číslo jednací RK-18-2020-68
Název Projekt nadaní studenti 2020/2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval L. Kazdová, K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší podporu „Projektu nadaní studenti 2020/2021“ – společné aktivity Vysoké školy polytechnické Jihlava (dále také „VŠPJ“) a Kraje Vysočina na podporu rozvoje talentovaných žákyň a žáků středních škol.

VŠPJ připravila „Projekt nadaní studenti 2020/2021“ (dále také „Projekt“), jehož obsahem je přímá spolupráce pedagogů VŠPJ a pedagogů středních škol zřizovaných Krajem Vysočina na zapojení žákyň a žáků do řešení 24 konkrétních odborných témat z různých vědních oblastí (technika, informatika, zdravotnictví, ekonomika aj.). Podrobnější informace o Projektu jsou uvedeny v materiálu RK-18-2020-68, př. 2. Projekt bude probíhat v letech 2020 a 2021 a bude zakončen prezentací výstupů jednotlivých týmů na podzim 2021.

Celkové náklady Projektu činí 1 373 000 Kč. VŠPJ požádala Kraj Vysočina o finanční podporu ve výši 1 200 000 Kč (materiál RK-18-2020-68, př. 3), zbývající prostředky dofinancuje z vlastních zdrojů.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje orgánům kraje podpořit Projekt částkou 1 200 000 Kč a poskytnout tuto částku ve dvou termínech (polovinu na podzim roku 2020 po vytvoření řešitelských týmů k jednotlivým tématům a druhou polovinu v lednu 2021). K tomu navrhuje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2020-68, př. 1 (text smlouvy) a RK-18-2020-68, př. 2 (příloha č. 1 smlouvy). V kapitole Školství, mládeže a sportu je pro rok 2020 alokována částka 600 000 Kč na podporu spolupráce VŠPJ se středními školami (ÚZ 00315). Finanční prostředky na poskytnutí druhé části dotace ve výši 600 000 Kč v roce 2021 budou zapracovány do návrhu rozpočtu kraje roku 2021, do kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 je počítáno s finančními prostředky ve výši 600 000 Kč na podporu VŠPJ se středními školami. Finanční prostředky na poskytnutí druhé části dotace v roce 2021 bude třeba zapracovat do návrhu rozpočtu kraje na rok 2021, do kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 16. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz