Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-69: Převod části vzdělávací činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 - pracoviště Humpolec, Husova 391 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-18-2020-69.pdf, RK-18-2020-69pr01.doc , RK-18-2020-69pr02.doc , RK-18-2020-69pr03.doc , RK-18-2020-69pr04.doc , RK-18-2020-69pr05.pdf

Číslo materiálu 69
Číslo jednací RK-18-2020-69
Název Převod části vzdělávací činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 - pracoviště Humpolec, Husova 391 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval Z. Hloušková, L. Kazdová, K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 5
Popis problému

Materiál řeší převod části vzdělávací činnosti probíhající v odloučeném pracovišti v Humpolci, Husova 391 Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 z Kraje Vysočina (dále také jen „Kraj“) na město Humpolec (dále také jen „Město“).

Kraj zřizuje Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326. Ta má v Humpolci na adrese Husova 391 odloučené pracoviště. Budova pracoviště je v majetku Města. Dle statistických výkazů ze září 2019 má škola 19 žáků a 8 zaměstnanců. Roční provozní náklady činí 468 000 Kč.

Kraj a Město zahájily jednání o převodu vzdělávací činnosti s cílem zvýšit operativnost řízení a  lépe začlenit vzdělávání dětí školy do vzdělávacího systému města. Město je připraveno vzdělávání dětí zabezpečit. Vzdělávací činnost by převzala Základní škola Humpolec, Hálkova  591, okres Pelhřimov zřízená městem. Termín převodu je dohodnut na 1. 9. 2020.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo záměr převést vzdělávací činnost na Město na svém jednání dne 17. 3. 2020 usnesením č. 0140/02/2020/ZK.  Následně proběhlo další jednání se zástupci Města i obou škol, na kterém byl dohodnut další postup a podrobnosti potřebné k  uzavření příslušných smluv.

V souladu se „Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání“ (materiál RK-18-2020-69, př. 5) v případě uzavření smlouvy o převzetí Kraj:

- daruje Městu veškerý movitý majetek umístěný v pracovišti Humpolec, Husova 391 (seznam je uvedený v materiálu RK-18-2020-69, př. 3);

- v roce 2020 poskytne Městu finanční dar ve výši 140 000 Kč. Jedná se o odpovídající podíl za období září – prosinec 2020 z 90 procent ročního provozního rozpočtu pracoviště, který činí 468 000 Kč;

- od roku 2021 bude poskytovat Městu systémovou podporu na vzdělávání žáků s handicapem v souladu se „Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z  kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání“. Tato podpora nezávisí na tom, zda by případně byli žáci v budoucnu vzděláváni v jiných prostorách;

- při posledním jednání požádalo Město o finanční podporu z Kraje na modernizaci výpočetní techniky. Následně vyčíslilo náklady na pořízení nových počítačů (8 kusů pevných PC sestav a  10 kusů notebooků), periférií a jejich síťování ve výši cca 458 000 Kč a náklady na připojení k optické síti na cca 266 000 Kč. Vzhledem ke stavu výpočetní techniky OŠMS navrhuje vyhovět žádosti Města částečně a poskytnout Městu finanční dar ve výši 300 000 Kč.

V orgánech Kraje a Města je potřebné projednat příslušné smlouvy.

Návrh řešení

K zajištění výše uvedeného OŠMS předkládá orgánům Kraje k projednání návrh na:

 • uzavření smlouvy o převzetí části vzdělávací činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326, která probíhá na pracovišti v Humpolci, Husova 391 dle materiálu RK-18-2020-69, př. 1
 • vyjmutí movitého majetku alokovaného na pracovišti Humpolec, Husova 391 z hospodaření Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326 dodatkem ke zřizovací listině dle materiálu  RK-18-2020-69, př. 2
 • uzavření darovací smlouvy (darování movitého majetku Městu) dle materiálu RK-18-2020-69, př. 3
 • uzavření darovací smlouvy (finanční dar Městu ve výši 440 000 Kč, zahrnující standardní částku dle výše uvedených zásad zastupitelstva kraje a částku na podporu modernizace výpočetní techniky) dle materiálu RK-18-2020-69, př. 4. O částku 140 000 Kč bude snížen v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu Příspěvek na provoz Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326. Částka 300 000 Kč není v kapitole Školství, mládeže a sportu alokována, je tedy současně navrženo rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a  rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku.

  V souvislosti s převzetím vzdělávací činnosti nedochází k převodu práv a závazků, s výjimkou pracovněprávních, které řeší obě školy mezi sebou přímo samostatnou dohodou.

Převzetí vzdělávacích činností Městem je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020 (Úkol B. 4: opatření 2).

Uspořené provozní prostředky využije Kraj v následujících letech na podporu obcí v souladu se „Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání“.

Stanoviska Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 37 868 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 140 000 Kč při současném zvýšení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 140 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326, IČO: 70844194 o částku 140 000 Kč z důvodu ukončení vzdělávací činnosti na pracovišti Humpolec od 1. 9. 2020;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a  majetek kraje o částku 300 000 Kč na podporu převzetí činnosti základní školy městem Humpolec;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, dle materiálu RK-18-2020-69, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít s městem Humpolec smlouvu o převzetí vzdělávací činnosti dle materiálu RK-18-2020-69, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít s městem Humpolec darovací smlouvu týkající se movitého majetku dle materiálu RK-18-2020-69, př. 3;
 • rozhodnout poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání městu Humpolec ve výši 440 000 Kč a uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-18-2020-69, př. 4.
Odpovědnost Odbor ekonomický (1. 9. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (2. 6. 2020)
Termín 1. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz