Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-71: Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina

RK-18-2020-71.pdf, RK-18-2020-71pr01.xlsx

Číslo materiálu 71
Číslo jednací RK-18-2020-71
Název Návrh na zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život“ zřizované Krajem Vysočina
Zpracoval L. Mondeková, L. Líbalová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" pro partnery projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život" (dále také "Projekt") zřizované Krajem Vysočina v souvislosti s poskytnutím zálohové platby na realizaci tohoto projektu, jehož příjemcem je Kraj Vysočina.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání dne 15. 5. 2018 usnesením č. 0451/03/2018/ZK Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem, na základě níž se smluvní strany dohodly, že příjemce bude poskytovat partnerům Projektu zálohové platby. Připsání finančních prostředků na účet příjemce odpovídá schválené žádosti o platbu, jejíž součástí byla vyúčtování partnerů.

Dne 27.5.2020 byla na účet příjemce vedený u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu "Učíme se ze života pro život" připsána účelová dotace z Ministerstva školství, mládeže a sportu ve výši 14 659 512,47 Kč.

Zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" pro partnery projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život" zřizované Krajem Vysočina je specifikováno v materiálu RK-18-2020-71, př. 1.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" partnerům na realizaci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život" dle materiálu RK-18-2020-71, př. 1.

Finanční prostředky budou partnerům poskytnuty jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o kterém je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Odbor analýz a podpory řízení

Hodnota příspěvku na provoz pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci dle přílohy tohoto materiálu, byla již zapracována do finančního plánu, který byl projednán usnesením č. 0591/10/2020/RK.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" partnerům na realizaci projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život" dle materiálu RK-18-2020-71, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz