Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-78: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku TJ Slavoj Pacov, z.s.

RK-18-2020-78.pdf, RK-18-2020-78pr01.pdf

Číslo materiálu 78
Číslo jednací RK-18-2020-78
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace spolku TJ Slavoj Pacov, z.s.
Zpracoval K. Ubr, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost spolku TJ Slavoj Pacov, z.s. o dotaci na modernizaci sportovního areálu Za Branou. V rámci projektu bude zmodernizován sportovní areál v Pacově, který je využíván pro fotbal, tenis, atletiku, veřejnost a výuku tělesné výchovy. Prioritou je vybudování zázemí pro uživatele (šatny, modernizace tribuny) a dále rozšíření sportovišť vybudováním 3 tenisových kurtů (2 antukových a jednoho s umělým povrchem). Celý areál po modernizaci bude mít bezbariérový přístup.

Sportovní areál Za Branou tak bude moci i nadále poskytnout spolkům, školám (MŠ, ZŠ, Gymnázium) a složkám IZS příznivé prostředí pro jejich pohybové aktivity.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout spolku TJ Slavoj Pacov, z.s.., se sídlem nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 00477036  dotaci ve výši 3 763  555 Kč na modernizaci sportovního areálu Za Branou s přihlédnutím na rozsah spolupráce s Gymnáziem. V rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 je na podporu významných strategických sportovních zařízení uvažována částka 20 mil. Kč.

Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje zastupitelstvo kraje o poskytování dotací nad 200 000 Kč v jednotlivém případě právnickým a fyzickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o  jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor ekonomický

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0090/02/2020/ZK ze dne 17. 3. 2020 vyčlenilo na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 částku 20 mil. Kč na poskytnutí dotací na podporu vybudování významných strategických sportovních zařízení.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku TJ Slavoj Pacov, z.s.., se sídlem nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 00477036 ve výši 3 763 555 Kč na modernizaci sportovního areálu Za Branou;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2020-78, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 7. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz