Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-81: FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace

RK-18-2020-81.pdf, RK-18-2020-81pr01.pdf , RK-18-2020-81pr02.pdf , RK-18-2020-81pr03.pdf , RK-18-2020-81pr04.pdf , RK-18-2020-81pr05.doc , RK-18-2020-81pr06.doc

Číslo materiálu 81
Číslo jednací RK-18-2020-81
Název FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
Zpracoval J. Čermáková, K. Smetanová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 6
Popis problému

Materiál řeší uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a příjemcem dotace, obcí Klokočov (IČ: 00267627) a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a příjemcem dotace, Domem dětí a mládeže Náměšť nad Oslavou (IČ: 44065701) v rámci programu „Jednorázové akce 2019“.

Obec Klokočov doručila dne 21. 5. 2020 na Krajský úřad Kraje Vysočina žádost prodloužení doby realizace akce a o vypracování dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace ID FV02725.0077. Žádost je uvedena v materiálu RK-18-2020-81, př. 1. O poskytnutí dotace dle smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 5. 11. 2019 usnesením č. 0461/06/2019/ZK. Smlouva je uvedena v materiálu RK-18-2020-81, př. 2.

Dům dětí a mládeže Náměšť nad Oslavou doručil dne 26. 5. 2020 na Krajský úřad Kraje Vysočina žádost o prodloužení doby realizace akce a o vypracování dodatku č. 1 smlouvy o  poskytnutí dotace ID FV02725.0062. Žádost je uvedena v materiálu RK-18-2020-81, př. 3. O  poskytnutí dotace dle smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 22. 10. 2019 usnesením č.  1754/31/2019/RK. Smlouva je uvedena v materiálu RK-18-2020-81, př. 4.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že žádosti obou výše zmíněných organizací byly podány včas (tj. před termínem vypršení lhůty pro realizaci projektu dle uzavřených smluv o poskytnutí dotace) a  aktuální stav kolem pandemie COVID-19 neumožňuje realizaci plánovaných akcí, navrhuje OŠMS uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace.

OŠMS navrhuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a obcí Klokočov (IČ: 00267627) dle materiálu RK-18-2020-81, př. 5.

Podle § 36 odst.1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrole jejich využití.

OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a Domem dětí a mládeže Náměšť nad Oslavou (IČ: 44065701) dle materiálu RK-18-2020-81, př. 6.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02725.0062 na projekt dle materiálu RK-18-2020-81, př. 6;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID  FV02725.0077 na projekt dle materiálu RK-18-2020-81, př. 5.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz