Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-82: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020

RK-18-2020-82.pdf, RK-18-2020-82pr01.pdf

Číslo materiálu 82
Číslo jednací RK-18-2020-82
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020
Zpracoval J. Čermáková, K. Smetanová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu jednorázových volnočasových, kulturně-společenských, sportovních a vzdělávacích aktivit pro děti, mládež a širokou veřejnost s názvem Jednorázové akce 2020 určeného pro města a obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované obcemi a krajem, školy a školská zařízení, spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č.  248/1995 Sb. a právnické osoby založené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech s maximální podporou 50 tis. Kč na jeden projekt. 

Cílem programu je podpora a propagace účelného aktivního trávení volného času, občanské pospolitosti a posílení identity obyvatel s obcí či krajem.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020 v objemu 1,8 mil. Kč na podporu jednorázových volnočasových, kulturně-společenských, sportovních a vzdělávacích aktivit pro děti, mládež a širokou veřejnost v Kraji Vysočina, které nenavazují na žádnou celoroční aktivitu.

Jde o znovu vyhlášený program vč. podpory oslav a výročí obcí či připomenutí jiných důležitých historických událostí v obci a dále vč. podpory rodinných a seniorských aktivit. V programu nebyly provedeny žádné zásadní věcné změny.

Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace oběma smluvními stranami a bude ukončen nejpozději do 31. prosince 2021. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny. Akce samotná může proběhnout nejdříve 1. ledna 2021 a nejpozději 31. prosince 2021. Předpoklad podpisu smlouvy o poskytnutí dotace je listopad/prosinec 2020.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem.

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje, aby členové řídícího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Návrh výzvy programu JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020 je součástí materiálu RK-18-2020-82, př. 1.

Stanoviska Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

Usnesení 01/EH/2020/Ksvč

Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

projednala a doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit Program Fondu Vysočiny „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020“.

Usnesení bylo přijato 15 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02766.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Jednorázové akce 2020.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit Program „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020“ dle materiálu RK-18-2020-82, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 17. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz