Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-83: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-18-2020-83.pdf, RK-18-2020-83pr01.pdf , RK-18-2020-83pr02.pdf

Číslo materiálu 83
Číslo jednací RK-18-2020-83
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Merunková, L. Vondrová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na poskytnutí dotací z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ (dále jen „program“), který je součástí Fondu Vysočiny. Tento program vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje dne 11. 2. 2020 usnesením č. 0071/01/2020/ZK. Program je určen na podporu činností směřujících ke snižování ohrožení lesů a důsledků kalamit způsobených hmyzími škůdci, větrem, sněhem či klimatickými změnami (suchem) a je určen pro vlastníky lesa nebo právnické či fyzické osoby, na které se podle § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

V termínu od 16. 3. 2020 do 16. 4. 2020 bylo v systému eDotace zaevidováno 1 277 žádostí o dotace v celkové výši 89 972 463 Kč. Po prvotní kontrole, kdy byly vyloučeny duplicitní žádosti, je stav žádostí 1 086 a požadovaná finanční částka 74 644 797 Kč.

Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením 0234/03/2019/ZK materiál „Řešení kůrovcové kalamity a  sucha v lesích na území Kraje Vysočina“, kterým deklaruje, že na řešení kůrovcové kalamity a  sucha bude využito až 100 mil. Kč z Fondu strategických rezerv. Z této částky bylo na programy „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ a „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II“ využito 81 796 410 Kč. Vzhledem k pokračující kalamitní kůrovcové situaci v oblasti lesního hospodářství i v průběhu roku  2020 navrhujeme využít zbývající finanční prostředky na program „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“. Dále Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením 0090/02/2020/ZK převod finančních prostředků ve výši 70 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv na řešení kůrovcové kalamity a sucha v kraji, s tím že tyto prostředky budou využity ve Fondu Vysočiny na krytí programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“. Usnesením č. 0250/03/2020/ZK byla schválena částka 8 641 710 Kč na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ (99 žádostí – první ucelená část).

Finanční prostředky jsou poskytované sazbou, proto žádosti nejsou hodnoceny řídícím výborem.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina administruje, kontroluje a připravuje postupně žádosti, které byly podány do programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ ke schválení do samosprávných orgánů kraje. V materiálu  RK-18-2020-83, př. 1, je předloženo ke schválení 255 žádostí o objemu 15 037 590 Kč, (jde o druhou ucelenou část zadministrovaných a  zkontrolovaných žádostí). Jedna žádost bude krácena z důvodu nedodržení podmínek programu. Na pokrytí částky 15 037 590 Kč budou využity prostředky z  Fondu strategických rezerv. Další žádosti o poskytnutí dotace z dotačního titulu HOSPODAŘENÍ V  LESÍCH 2020 budou do samosprávných orgánů kraje předloženy postupně.

Navrhujeme radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 15 037 590 Kč z Fondu strategických rezerv do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ a dále si vyhradit právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč.

Dále je v materiálu RK-18-2020-83, př. 2  předložen návrh jednotlivých smluv o poskytnutí dotace ke druhému objemu žádostí z dotačního titulu HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. V souladu s usneseními zastupitelstva kraje č. 0234/03/2019/ZK a 0090/02/2020/ZK bude z Fondu strategických rezerv převedena částka  15 037 590 Kč do Fondu Vysočiny na pokrytí žádostí v programu „Hospodaření v lesích 2020“ (ORJ 2000000007).

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 15 037 590 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“;
  • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
  • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ dle materiálu RK-18-2020-83, př. 1;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2020-83, př. 2.
Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 6. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz