Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-07: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2018

RK-19-2018-07.pdf, RK-19-2018-07pr01.pdf , RK-19-2018-07pr02.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-19-2018-07
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2018
Zpracoval A. Pohanová
Předkládá P. Pavlinec, I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Rada Kraje Vysočina rozhodla usnesením č. 0145/04/2018/RK ze dne 30. 1. 2018 podat žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekty prevence kriminality s názvem „Vysočina - Kraje pro bezpečný internet - Výzkum vnímání kyberkriminality mezi dětmi“ (dále jen „Výzkum“) a „Vysočina - Kraje pro bezpečný internet - Mezinárodní konference - Řešení elektronického násilí a kyberkriminality (dále jen „Mezinárodní konference“)“ (dále jen „projekty“). Současně souhlasila s finanční spoluúčastí Kraje Vysočina na realizaci obou projektů ve výši 75 000 Kč.

Ministerstvo vnitra ČR rozhodlo (Rozhodnutí č.j. MV-20573-2/OPK-2018) dne 14. května 2018 o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu „Výzkum“ ve výši 58 000 Kč a na realizaci projektu „Mezinárodní konference“ (Rozhodnutí č.j. MV-19729-2/OPK-2018) ve výši 71 000 Kč s termínem ukončení obou projektů nejpozději do 31. 12. 2018. Hlavním cílem projektů je snižovat (omezovat) kyberkriminalitu a zvyšovat elektronickou bezpečnost v Kraji Vysočina. S ohledem na výše uvedené je třeba přijmout účelovou dotaci a provést rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.

Jednou z podmínek použití poskytnuté státní dotace je, že vlastní podíl příjemce dotace musí činit alespoň 10 % z celkových nákladů projektu. Ke krytí vlastního podílu na realizaci projektu Výzkum ve výši min. 15 000 Kč a na realizaci projektu „Mezinárodní konference“ ve výši min. 60 000 Kč (celkem 75 000 Kč) budou použity finanční prostředky z kapitoly Informatika.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana (předkladatel žádosti o státní dotaci) a odbor informatiky (odpovědný za realizaci obou projektů) navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající v přijetí státní dotace (ÚZ 14032) na realizaci projektu „Výzkum“ ve výši 58 000 Kč a na realizaci projektu „Mezinárodní konference“ ve výši 71 000 Kč a zvýšení kapitoly Informatika, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 129 000 Kč.

Současně odbor informatiky navrhuje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika spočívající ve zvýšení § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 75 000 Kč při současném snížení § 3636 – Územní rozvoj o částku 75 000 Kč na financování vlastního podílu kraje na realizaci projektů.

Stanoviska Ekonomický odbor

nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových dotací z Ministerstva vnitra v celkové výši 129 000 Kč – na realizaci projektů v rámci programu Podpora prevence kriminality.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Informatika, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra celkem ve výši 129 000 Kč určené na realizaci projektu „Výzkum“ v roce 2018 dle materiálu RK-19-2018-07, př. 1 a na realizaci projektu „Mezinárodní konference“ dle materiálu RK-19-2018-07, př. 2;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika spočívající ve zvýšení § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 75 000 Kč při současném snížení § 3636 – Územní rozvoj o částku 75 000 Kč na financování vlastního podílu kraje na realizaci projektů.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 30. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz