Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-10: Změna termínu realizace projektu „Standard ICT 2017“ a návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

RK-19-2018-10.pdf, RK-19-2018-10pr01.doc , RK-19-2018-10pr02.pdf

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-19-2018-10
Název Změna termínu realizace projektu „Standard ICT 2017“ a návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval V. Eisová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením č. 2290/40/2017/RK schválila rada kraje poskytnutí investičního příspěvku pro všechny nemocnice zřizované Krajem Vysočina (dále jen „nemocnice“) za účelem krytí investičních způsobilých výdajů projektu „Standard ICT 2017“ v celkové výši 5 mil. Kč. Dále bylo uloženo ředitelům nemocnic při realizaci tohoto projektu postupovat v souladu se schválenými pravidly pro poskytnutí dotace (dále jen „pravidla“) a v termínu nejpozději do 30. 6. 2018 zaslat žádost o poskytnutí dotace a do 31. 7. 2018 předložit doklad potvrzující uhrazení faktur.

Nemocnice požádaly prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o prodloužení termínů souvisejících s podáním žádosti o poskytnutí dotace a předložením dokladů potvrzujících uhrazení faktur dotace dle materiálu RK-19-2018-10, př. 1.

Dále Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, v souladu s pravidly podala prostřednictvím odboru zdravotnictví žádost o změnu závazných ukazatelů a převedení části schváleného „Investičního příspěvku“ na „Příspěvek na provoz“ dle materiálu RK-19-2018-10, př. 2.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje souhlasit s posunem termínu o jeden měsíc pro podání žádosti o poskytnutí dotace (do 31. 7. 2018) a termínu pro předložení dokladů potvrzujících úhradu faktur (do 31. 8. 2018) dle materiálu RK-19-2018-10, př. 1. Ostatní podmínky projektu zůstávají nezměněny.

Hlavním důvodem prodloužení termínu je zajištění dostatečného časového prostoru pro přípravu a úspěšné ukončení veřejných zakázek (uzavření smluv), a to z důvodu vysoké vytíženosti ICT oddělení nemocnic při přípravě aktuálně řešených projektů (Jednotný NIS, Modernizace systému PACS, DMS) a s tím související nedostatečné kapacity lidských zdrojů na ICT odděleních.

Odbor zdravotnictví dále navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina, které spočívá ve změně závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.

Stanoviska Odbor informatiky

Odbor informatiky souhlasí s navrženým usnesením.

Odbor ekonomický

bere na vědomí úpravu pravidel pro poskytnutí dotace k projektu „Standard ICT 2017“ a nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.

Návrh usnesení schvaluje
  • upravená pravidla pro poskytnutí dotace k projektu „Standard ICT 2017“ dle materiálu RK-19-2018-10, př. 1;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku  182 243 Kč při současném snížení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 182 243 Kč;
  • snížení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 182 243 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 182 243 Kč, na krytí provozních výdajů projektu „Standard ICT 2017“;
ukládá

ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina postupovat při realizaci projektu „Standard ICT 2017“ v souladu s upravenými pravidly pro poskytnutí dotace dle materiálu RK-19-2018-10, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz