Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-24: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

RK-19-2018-24.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-19-2018-24
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě.

Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě byly poskytnuty neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2018 v rámci programu „Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ rozhodnutím Ministerstva kultury č. MK 20340/2018 OM na realizaci projektu „Dobrých sto“, ve výši 30 000 Kč a v rámci programu „Kulturní aktivity“ rozhodnutím č. MK-S 12901/2017 OULK na realizaci projektu „Výstavní projekt Jan Antonín Venuto a jeho dílo v kontextu české veduty a krajinomalby“ ve výši 180 000 Kč.

Finanční prostředky byly přijaty na bankovní účet kraje vedený u ČNB dne 29. 5. a 6. 6. 2018.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:

  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě v celkové výši 210 000 Kč;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, s určením pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě o celkovou částku 210 000 Kč na realizaci projektu;
  • provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ v souhrnné výši 210 000 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

 

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě dvou účelových dotací z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 210 000 Kč, určených pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, na realizaci projektu „Dobrých sto" a projektu „Výstavní projekt Jan Antonín Venuto a jeho dílo v kontextu české veduty a krajinomalby“ poskytnutých v rámci programu Kulturní

aktivity (ÚZ 34070).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě v rámci programu „Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ na realizaci projektu „Dobrých sto“ ve  výši 30 000 Kč a v rámci programu „Kulturní aktivity“ na realizaci projektu „Výstavní projekt Jan Antonín Venuto a jeho dílo v kontextu české veduty a krajinomalby“ ve výši 180 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2018 o celkovou částku 210 000 Kč určenou na realizaci projektu „Dobrých sto“ (částka 30  000 Kč) a projektu „Výstavní projekt Jan Antonín Venuto a jeho dílo v kontextu české veduty a krajinomalby“ (částka 180 000 Kč).
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz