Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-25: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě

RK-19-2018-25.pdf

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-19-2018-25
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Horácké galerii v Novém Městě na Moravě
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě.

Horácké galerii v Novém Městě na Moravě byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2018 v rámci programu „Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ rozhodnutím Ministerstva kultury č. MK 20137/2018 OM na realizaci projektu „Za svobodu!“, ve výši 237 000 Kč.

Finanční prostředky byly dne 29. 5. 2018 přijaty na bankovní účet kraje vedený u ČNB.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:

  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Horácké galerii v Novém Městě na Moravě ve výši 237 000 Kč;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, s určením pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě o částku 237 000 Kč na realizaci projektu;
  • provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ ve výši 237 000 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

 

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva kultury ČR ve výši 237 000 Kč, určené pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě, na realizaci projektu „Za svobodu!" v rámci programu Kulturní aktivity (ÚZ 34070).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě v rámci programu „Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ na realizaci projektu „Za svobodu!“, ve  výši 237 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na rok 2018 o  částku 237 000 Kč určenou na realizaci projektu „Za svobodu!“.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz