Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-27: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci

RK-19-2018-27.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-19-2018-27
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci.

Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci byly poskytnuty neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2018 v rámci programu „Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ rozhodnutím Ministerstva kultury č. MK 18942/2018 OM na realizaci projektu „Sto let republiky – očekávání, naděje, skutečnost“ ve výši 90 000 Kč a rozhodnutím č. MK 27548/2018 OM na realizaci projektu „Edukační programy k historickým událostem let 1918 a 1968“ ve výši 55 000 Kč.

Finanční prostředky byly dne 29. 5. 2018 přijaty na bankovní účet kraje vedený u ČNB.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:

  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 145 000 Kč;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci o celkovou částku 145 000 Kč na realizaci projektů;
  • provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ v celkové výši 145 000 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

 

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě dvou účelových dotací z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 145 000 Kč, určených pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Sto let republiky – očekávání, naděje, skutečnost“ (částka 90 000 Kč) a projektu „Edukační programy k historickým událostem let 1918 a 1968“ (částka 55 000 Kč) poskytnutých v rámci programu Kulturní aktivity (ÚZ 34070).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury určené pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ na realizaci projektu „Sto let republiky – očekávání, naděje, skutečnost“ ve  výši 90 000 Kč a projektu „Edukační programy k historickým událostem let 1918 a 1968“ ve výši 55 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2018 o  celkovou částku 145 000 Kč určenou na realizaci projektu „Sto let republiky – očekávání, naděje, skutečnost“ (částka 90 000 Kč) a projektu „Edukační programy k historickým událostem let 1918 a 1968“ (částka 55 000 Kč).
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz