Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-28: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci

RK-19-2018-28.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-19-2018-28
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.

Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2018 v rámci programu „Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ rozhodnutím Ministerstva kultury č. MK 28610/2018 OM na realizaci projektu „Pelhřimov 19?8“, ve výši 56 000 Kč.

Finanční prostředky byly dne 29. 5. 2018 přijaty na bankovní účet kraje vedený u ČNB.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:

  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci ve výši 56 000 Kč;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o částku 56 000 Kč na realizaci projektu;
  • provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ ve výši 56 000 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

 

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva kultury ČR ve výši 56 000 Kč, určené pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Pelhřimov 19?8" v rámci programu Kulturní aktivity (ÚZ 34070).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34070) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury určenou pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993)“ na realizaci projektu „Pelhřimov 19?8“ ve  výši 56 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na rok 2018 o  částku 56 000 Kč určenou na realizaci projektu „Pelhřimov 19?8“.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz