Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-34: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - projektová žádost Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

RK-19-2018-34.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-19-2018-34
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - projektová žádost Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Zpracoval Z. Vondráková, J. Hadravová
Předkládá L. Seidl, K. Ubr, I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší rozpočtové opatření v souvislosti s realizací akce „Gastro100letí“ v rámci vyvrcholení celokrajských oslav 100. výročí vzniku Československé republiky „Proletí 100letí“.

V roce 2016 během tzv. „Minifestivalu řemesel na Vysočině“ v Jihlavě a v rámci farmářských trhů v Havlíčkově Brodě proběhla akce s názvem „Gastrofestival“ formou jednodenní akce s gastronomickou tematikou. O rok později navázal na tradici společné propagace odborného školství, gastronomie, gastroturistiky a řemesel „Gastrofestival“ v rámci „Dne s Krajem Vysočina“. Obě akce měly pozitivní efekt v podobě propojení středních odborných škol s restauracemi a dále podnikatelským sektorem (restaurace a další gastronomická zařízení z regionu, producenti/prodejci regionálních potravin).

Z výše uvedeného důvodu OKPPCR, OŠMS a OSH navrhují začlenit akci „Gastro100letí“ mezi aktivity oslav „Proletí 100letí“ a navázat tak na tradici společné propagace. Do projektu se oproti minulému roku zapojí také zástupci partnerských regionů ze Slovenska a Zakarpatí.  Předpokládaný rozpočet na realizaci akce je 200 000 Kč. Ke spolupráci budou osloveny restaurace zapojené do projektu Gastroakademie, popřípadě jiné podnikatelské subjekty s nabídkou gastronomických specialit např. z regionálních produktů.

Návrh řešení

OKPPCR, OŠMS a OSH navrhují Radě Kraje Vysočina schválit financování projektu formou mimořádného neinvestičního příspěvku od zřizovatele příspěvkové organizaci Vysočina Tourism, který bude vyplacen organizaci po předložení žádosti o proplacení příspěvku a přiložených příslušných účetních dokladů, příp. vyúčtování akce. Rozpočtové opatření bude spočívat ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5331 o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 200 000 Kč na zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u organizace.

OŠMS projednal účast se středními školami a jejich zapojení do projektu podporuje. Účast byla projednána a odsouhlasena také se zástupci partnerských regionů ze Slovenska a Zakarpatí. Realizace přispěje k prezentaci gastronomických oborů a bude další společnou aktivitou s podniky v odvětví gastronomie, turismu a mezinárodních vztahů.

Stanoviska Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02412.0003.

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrhovaným řešením.

Odbor ekonomický

Nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 40 534 tis. Kč

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 ‑ Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 200 000 Kč, s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na rok 2018 o částku 200 000 Kč určenou na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu „Gastro100letí“.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz