Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-39: Veřejná zakázka na služby: II/405 Brtnice - obchvat, PD

RK-19-2018-39.pdf, RK-19-2018-39pr01.pdf , RK-19-2018-39pr02.pdf , RK-19-2018-39pr02upr01.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-19-2018-39
Název Veřejná zakázka na služby: II/405 Brtnice - obchvat, PD
Zpracoval L. Valenta
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o zadání veřejné zakázky na služby „II/405 Brtnice - obchvat, PD“, jejímž předmětem je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro novostavbu silnice II/405 v kategorii S 9,5/80 jako obchvatu obce Brtnice, včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení. Předmětný úsek silnice o celkové délce cca 3,6 km se nachází v extravilánu. Součástí veřejné zakázky je výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Zakázka bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dokumentace zadávacího řízení je obsažena v materiálu RK-19-2018-39, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy hodnotící komise.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky „II/405 Brtnice - obchvat, PD“ v souladu s materiálem RK-19-2018-39, př. 1;
  • jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-19-2018-39, př. 2. Rada kraje jmenovitě určí člena Zastupitelstva Kraje Vysočina a jeho náhradníka;
  • uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „II/405 Brtnice - obchvat, PD“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-19-2018-39, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-19-2018-39, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/405 Brtnice - obchvat, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-19-2018-39, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz