Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-40: Nařízení rady kraje č. x/2018, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí

RK-19-2018-40.pdf, RK-19-2018-40pr01.doc , RK-19-2018-40pr02.doc

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-19-2018-40
Název Nařízení rady kraje č. x/2018, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 2
Popis problému

Účelem tohoto materiálu je změna v rozsahu neudržovaných úseků silnic od zimního období 2018/2019. Zimní údržba na silniční síti v Kraji Vysočina se provádí podle Plánu zimní údržby, který legislativně vychází ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Organizační, věcné, technické a technologické zásady zajišťování sjízdnosti jsou zapracovány do Plánu zimní údržby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. V souladu s výše uvedenou právní úpravou je stanoveno, že zimní údržbou vozovek se podle stanoveného pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti. Správce komunikace podle připraveného Plánu zimní údržby odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti komunikace ve stanovených časových lhůtách. Pro termínové zpřesnění účinnosti Plánu zimní údržby je legislativně stanoveno zimní období na dobu od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci. V současné době jsou neudržované úseky stanoveny Nařízením Rady Kraje Vysočina č. 2/2017 ze dne 27. června 2017, kterým jsou vymezeny úseky silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí, to je 282 km úseků silnic II. a III. tříd ze 4 568 km (v zimě 2017/2018), což činí 6,17%.

Navrhuje se jedna změna v provádění zimní údržby v zimě 2018/2019 dle přílohy RK-19-2018-40, př. 1., spočívající v přeřazení úseku silnice III/4095 od křižovatky II/409 Střítež – křižovatka III/4096 (na Sudkův Důl) z neudržovaných úseků do v zimě udržovaných.

Výše uvedená změna je zapracována do návrhu nařízení, které předpokládá, že se v Kraji Vysočina nebude udržovat 274 km úseků silnic II. a III. tříd ze 4 562 km, což činí 6,00%.

Návrh řešení

Krajská správa a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace předložila návrh na vyřazení úseku silnice III/4095 od křižovatky II/409 Střítež – křižovatka III/4096 (na Sudkův Důl) ze seznamu silnic v zimě neudržovaných pro plán zimní údržby silnic na období 2018/2019. Návrh je přílohou materiálu RK-19-2018-40, př. 1.

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje vydat Nařízení Rady Kraje Vysočina č. x/2018, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí dle materiálu RK-19-2018-40, př. 2.

O vydání nařízení kraje rozhoduje podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení vydává

Nařízení Rady Kraje Vysočina č. x/2018, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí dle materiálu RK-19-2018-40, př. 2.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 26. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz