Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-42: Veřejná zakázka na služby: II/152 Slavětice - obchvat, PD

RK-19-2018-42.pdf, RK-19-2018-42pr01.pdf , RK-19-2018-42pr02.pdf , RK-19-2018-42pr02upr01.pdf

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-19-2018-42
Název Veřejná zakázka na služby: II/152 Slavětice - obchvat, PD
Zpracoval L. Valenta
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o zadání veřejné zakázky na služby „II/152 Slavětice - obchvat, PD“, jejímž předmětem je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro přeložku silnice II/152 v kategorii S 9,5/80 jako obchvatu obce Slavětice, včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení. Předmětný úsek silnice se nachází v extravilánu. Předmětem plnění bude rovněž úprava úseku silnice II/152 od křižovatky se silnicí II/399 po začátek plánovaného obchvatu. Celková délka úpravy je cca 3,2 km. Součástí veřejné zakázky je výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Zakázka bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dokumentace zadávacího řízení je obsažena v materiálu RK-19-2018-42, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy hodnotící komise.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky „II/152 Slavětice - obchvat, PD“ v souladu s materiálem RK-19-2018-42, př. 1;
  • jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-19-2018-42, př. 2. Rada kraje jmenovitě určí člena Zastupitelstva Kraje Vysočina a jeho náhradníka;
  • uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „II/152 Slavětice - obchvat, PD“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-19-2018-42, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-19-2018-42, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/152 Slavětice - obchvat, PD“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-19-2018-42, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz