Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-56: Investiční záměr - Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por. a neuro. oddělení a návrh zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví

RK-19-2018-56.pdf, RK-19-2018-56pr01.pdf

Číslo materiálu 56
Číslo jednací RK-19-2018-56
Název Investiční záměr - Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por. a neuro. oddělení a návrh zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
Zpracoval J. Kalina
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na schválení investičního záměru a zařazení nové akce do rozpočtu.

Rada kraje usnesením 0532/10/2018/RK

 • schválila pokračování v předprojektové přípravě řešení prostor pro oddělení dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické v Nemocnici Pelhřimov podle varianty B dle materiálu RK-10-2018-44, př. 2;
 • schválila přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování investičního záměru;
 • uložila odboru majetkovému ve spolupráci s odborem zdravotnictví a vedením Nemocnice Pelhřimov zajistit dopracování investičního záměru a předložit ho radě kraje k projednání; 
 • rozhodla změnit název akce zařazené v kapitole Nemovitý majetek, příloze M2 - Zdravotnictví z původního názvu "Nemocnice Pelhřimov - Přístavba dět. a gyn-por. odd" na nový název "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn-por. a neuro oddělení".

Odbor majetkový zajistil ve smyslu usnesení dopracování investičního záměru. Zpracovaný investiční záměr byl ve spolupráci se zpracovatelem - projektovou kanceláří LT PROJEKT dne 8. 6. 2018 presentován zástupcům samosprávy, krajského úřadu a vedení Nemocnice Pelhřimov.  Investiční záměr se obsahem materiálu RK-19-2018-56, př. 1

Během zpracování zadávacích požadavků na investiční záměr (dále jen IZ) došlo k vyjasnění potřeb a vazeb v Nemocnici Pelhřimov a IZ se rozdělil de facto na tři samostatné projekty:

 • Výstavba nového pavilonu
 • Přístavba magnetické rezonance
 • Rozšíření urgentního příjmu v budově PAM

Nový pavilon

IZ rozpracovává variantu B, která předpokládá umístění nového objektu do svažitého terénu mezi stávající objekty: hlavní budovu PAM č. 04, stravovací provoz č. 12 a budovu s DRJ II. č. 10, ve střední části areálu nemocnice. IZ předpokládá pomocí spojovacích krčků, propojit tyto objekty. Tímto bude vytvořena páteřní osa nadzemních spojovacích krčků pro transport materiálu a pacientů mezi všemi budovami s lůžkovou kapacitou. Výhodou umístění je malé množství inženýrských sítí v místě budoucí stavby a tím i poměrně malé množství vyvolaných investic oproti umístění v jiné části areálu.

IZ počítá s následujícím stavebním programem:

1.PP - Podzemní parkování - 54 parkovacích míst, v přední části umožnění vjezdu transportních sanitek a zásobování k provozní vertikále

1.NP - Ambulantní část - Hlavní vstup do budovy, Urologické a Neurologické ambulance, rezerva, šatny personálu, technické zázemí, provozní zázemí

2.NP - Dětské oddělení - Vstup do budovy, Dětské ambulance, Dětská lůžková jednotka větší děti + dorost - 7x2L, Dětská lůžková jednotka kojenci + batolata - 4x2L + 4x1L+1L doprovod, Dětská JIP 3L

3.NP - Porodnice, Neurologická lůžková jednotka - 10x2L, Spojovací krček do OS budovy PAM

4.NP - Ambulance gynekologie, Lůžková jednotka gynekologie a šestinedělí - 6x2L + 8x2L, Novorozenecká část, spojovací krčky mezi budovami stravovacího pavilonu, DRJ II. a PAM.

5.NP - Technické zázemí - Strojovna VZT, Strojovna chlazení, střecha

Odchylky od zadání vznikly v průběhu projednávání a jsou doloženy v zápisech z kontrolních dnů. Jedná se především o zrušení heliportu a změnu skladby umístění provozů včetně úprav kapacit lůžkových jednotek.

 

Přístavba magnetické rezonance

Z provozního hlediska bylo vybráno umístění přístavby MR ke stávající budově PAM v úrovni 1.NP, kde se nachází oddělení zobrazovacích metod. Byl zde navržen provoz, který plánuje samostatnou přístavbu při západní fasádě budovy, bez negativních vlivů na okolí. Součástí přístavby je kabina MR, technické zázemí, strojovna VZT a ovladovna. Do vnitřních prostor je v přímé návaznosti na čekárnu diagnostiky navrženo zázemí MR - přípravna, převlékací box a popisovna.

Z hlediska použité technologie je plánováno osazení MR o výkonu 3T. Ve výkresové části je vyznačena zóna, ve které je nutno vyloučit pohyb automobilů, výtahů a dalších mobilních zařízení, které mohou mít zpětný vliv na zobrazování přístroje. Je třeba počítat s úpravami chodníku pro pěší a zúžení komunikace (jednosměrný provoz).

Součástí stavebních úprav tohoto investičního záměru je také vytvoření náhrady za popisovny zabrané provozem MR. Předpokládají se drobné úpravy v rámci prostorových rezerv oddělení. Rozsah je patrný ve výkresové části.

 

Rozšíření urgentního příjmu v budově PAM

V průběhu projednávání variant rozšíření UP byla nejprve vyhodnocována varianta přístavby a varianta vnitřních dispozičních úprav stávajících prostor. K dalšímu zpracování byla vybrána úprava stávajícího provozu z důvodu nižších investičních nákladů, zefektivnění provozu a komplikací plynoucích z jednopodlažní přístavby.

V současnosti je expektace prováděna v šokové místnosti, která původně nebyla pro tento účel vyhrazena a je kapacitně nedostačující. Současně se plánuje do prostor lékařského zázemí přemístit LSPP z budovy č. 28. Stavební úpravy této části jsou tedy nezbytné. Návrh počítá s rozšířením na úkor stávajícího operačního sálu č. 6, který není v současnosti využíván. Do tohoto prostoru je nově umístěna expektace o kapacitě 4L. Pro tento typ provozu požaduje hygiena přístup denního osvětlení, což zajistí nové okno do atria.

Ve vstupní části je navrženo vytvoření zádveří, čekárna a úprava WC personálu, tak aby vznikla průjezdná místnost očisty pacientů. V grafické části je znázorněn rozsah předpokládaných stavebních úprav.

Plně krytý příjezd sanitek je řešen jako nová ocelová konstrukce v odpovídajícím architektonickém a konstrukčním řešení. Je nutno dodržet minimální podjezdnou výšku pro hasičská vozidla. Rozsah navrhovaného zastřešení je patrný v grafické části.

 

Návrh řešení

Návrh řešení ve vazbě na zpracovaný investiční záměr předpokládá:

Schválení předkládaného investičního záměru. V zájmu potřeby řešení provozů dětského, gynekologicko-porodnického, neurologického oddělení a urgentního příjmu by byla zahájena projektová příprava těchto částí investičního záměru, přičemž investiční záměr bude výchozím řešením. Část investičního záměru řešícího prostory pro pracoviště magnetické rezonance by zatím nebyla projekčně připravována, byla by v zásobníku akcí a o její realizaci by bylo rozhodnuto dle potřeby následně.

Přípravu a realizaci nového pavilonu pro dětské, gyn.-por a neuro oddělení je vhodné oddělit od záměru na rozšíření urgentního příjmu. Pro zahájení projektové přípravy rozšíření urgentního příjmu je nutné rozhodnout o zařazení nové akce do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví. Finanční krytí nově zařazené akce bude možné v roce 2018 zajistit změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Nemovitý majetek , přílohy M2 - Zdravotnictví. Obě akce by bylo možné realizovat s uplatněním odpočtu DPH na většinu stavebních prací.

Odbor majetkový navrhne řediteli krajského úřadu jmenovat pracovní tým složený ze zástupců grémia ředitele, OM, ORR a OZ + externí spolupracující ze strany vedení Nemocnice Pelhřimov k řešení projekční přípravy, financování a realizace nového pavilonu.

Návrh usnesení předpokládá:

 • schválení investičního záměru "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por a neuro. oddělení"
 • rozhodnutí o zařazení nové akce "Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví
 • úkol pro odbor majetkový zahájit projektovou přípravu akcí "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por a neuro. oddělení" a "Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu"
 • úkol pro odbor regionálního rozvoje prověřit možnost získání vnějších finančních zdrojů na spolufinancování akce "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por a neuro. oddělení"
 • úkol pro odbor zdravotnictví pokračovat v jednání s  Dieter Morszeck Stiftung o poskytnutí daru na dětské oddělení Nemocnice Pelhřimov

 

 

Stanoviska Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví souhlasí s předkládaným materiálem.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Odbor regionálního rozvoje

Co se týče možnosti získání vnějších finančních zdrojů na spolufinancování výstavby nového pavilonu dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení, je v současné době vyhlášena výzva č. 61 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (viz příloha), která je zaměřena na podporu výstavby nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu:

 • příjem žádostí do 31. 10. 2019,  
 • dotace ve výši 30 % způsobilých výdajů (max. však 50 mil. Kč.),
 • nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2023,
 • způsobilé výdaje vznikly a byly uhrazeny příjemcem podpory v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 (příjemce nemůže získat podporu na projekt, který byl fyzicky dokončen nebo plně proveden před předložením žádosti o podporu, a to bez ohledu na to, zda příjemce provedl související platby, či nikoliv)
 • nová budova (může se týkat i přístaveb a nástaveb) musí dosahovat pasivního standardu daného níže uvedenou sadu hodnot energetických ukazatelů:  

Kraj Vysočina je v rámci uvedené výzvy oprávněným žadatelem a  pokud by do 31. 10. 2019 podal projektovou žádost na výstavbu nového objektu, který by splňoval parametry pasivního energetického standardu, a pokud je předpoklad ukončení výstavby do 31. 12. 2023, mohl by využít této výzvy pro spolufinancování této akce.

Související aktivity s výstavbou je třeba sledovat v čase, v současné době na ně nejsou vyhlášeny žádné výzvy. 

 

Do výše uvedené výzvy byl ORR a OM připraven projekt na Dětský pavilon Nemocnice NMNM, v době přípravy tohoto materiálu tento projekt pošel věcným hodnocením a o jeho podpoře bude rozhodovat MV 25.6.2018, je tedy možné využít zkušenosti z tohoto projektu k přípravě akce uvedené v tomto materiálu. 

Návrh usnesení schvaluje

investiční záměr "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por. a neuro. oddělení" dle materiálů RK-19-2018-56 a RK-19-2018-56, př. 1;

rozhoduje

zařadit akci "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví;

ukládá
 • odboru majetkovému zahájit projektovou přípravu akcí "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por a neuro. oddělení" a "Nemocnice Pelhřimov - rozšíření urgentního příjmu";
 • odboru regionálního rozvoje prověřit možnost získání vnějších finančních zdrojů na spolufinancování akce "Nemocnice Pelhřimov - Pavilon dětského, gyn.-por a neuro. oddělení";
 • odboru zdravotnictví pokračovat v jednání s Dieter Morszeck Stiftung o poskytnutí daru na dětské oddělení Nemocnice Pelhřimov.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz