Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-61: Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, uzavření smlouvy umožňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina

RK-19-2018-61.pdf, RK-19-2018-61pr01.xls

Číslo materiálu 61
Číslo jednací RK-19-2018-61
Název Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, uzavření smlouvy umožňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Předkládaný materiál řeší možnost realizovat cizím investorům stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Na Kraj Vysočina se obrátili investoři se žádostmi o souhlas se stavbami na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina. V souladu s ustanovením § 184a zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, musí stavebník doložit stavebnímu úřadu souhlas vlastníka pozemku, určeného k zastavění. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.

Přehled žádostí, investorů a pozemků je uveden v materiálu RK-19-2018-61, př. 1.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje radě kraje, po konzultaci s příslušným správcem majetku, kterým je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, vyslovit souhlas s požadovanými stavebními záměry dle materiálu RK-19-2018-61, př. 1 na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina a uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, o možnosti investora provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2018-61, př. 1.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2018-61, př. 1 a uzavřít nepojmenovanou smlouvu o možnosti investora provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2018-61, př. 1.

Smlouva není předkládána jako příloha tohoto materiálu, neboť se jedná o standardní smlouvu.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ke stavbám byla vydána souhlasná stanoviska majetkového správce Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, obsahující závazné podmínky pro provedení jednotlivých staveb.

Návrh usnesení rozhoduje
  • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2018-61, př. 1;
  • uzavřít nepojmenovanou smlouvu o možnosti investora provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-19-2018-61, př. 1.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz