Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-65: Informace k projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1" a podání žádosti o podporu projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2" do Výzvy č. 82 IROP

RK-19-2018-65.pdf, RK-19-2018-65pr01.pdf

Číslo materiálu 65
Číslo jednací RK-19-2018-65
Název Informace k projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1" a podání žádosti o podporu projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2" do Výzvy č. 82 IROP
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0338/02/2018/ZK schválilo přípravu projektů "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1" a "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2" a jejich doplnění do projektů, na jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno předfinancování z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením č. 0259/03/2016/ZK. Projekty byly připravovány na financování z programu IROP, Výzvy č. 81 nebo 82 (Rozvoj sociálních služeb II., resp. Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II.), které měly být vyhlášeny v průběhu roku 2018. Výstavba komunitních domácností měla být dle informací MPSV v souladu s Doporučeným postupem MPSV č. 5/2017 - Materiálně-technickým standardem pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou vydaného pro účely těchto výzev dne 25. 10. 2017.

Cílem původních projektů bylo navýšení kapacity Domova ve Věži o 41 lůžek v domácnostech komunitního typu. V případě projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1" se mělo jednat o výstavbu objektu v areálu stávajícího zařízení, kde by vznikly 4 domácnosti pro celkem 25 klientů, včetně vybudování zázemí pro personál, prádelny a terapeutických místností. U projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2" mělo dojít k výstavbě nového objektu v běžné zástavbě rodinných domů v obci Věž, kde by vznikly 2 domácnosti pro celkem 16 klientů. V obou případech bylo zamýšleno poskytování služby domov se zvláštním režimem, jejíž parametry upravoval právě výše uvedený Doporučený postup č. 5/2017.

Dne 9. 5. 2018, tedy 14 dní před vyhlášením Výzev č. 81 a 82, vydalo MPSV aktualizaci  tohoto materiálně-technického standardu Doporučený postup č. 3/2018. Ten zásadním způsobem zpřísnil kritéria pro podpoření služby domov se zvláštním režimem pro účely Výzev č. 81 a 82 (nově nejvýše 8 osob v jedné budově pod jednou střechou, přičemž jednotlivé budovy budou od sebe vzdáleny minimálně 10 minut docházkové vzdálenosti). Podmínky pro poskytování služby domova pro osoby se zdravotním postižením zůstaly stejné jako v případě transformace. Na základě těchto skutečností bylo konstatováno, že v případě projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1" nelze záměr upravit tak, aby se stal způsobilým k získání podpory z evropských fondů. Na tento projekt prozatím nebyly čerpány finanční prostředky z výše uvedeného schváleného předfinancování z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů.

Upravený projekt "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2" je možné předložit do vyhlášené Výzvy č. 82. Nově se bude jednat o 2 domácnosti, vždy pro 6 klientů, kterým bude poskytována služba domova pro osoby se zdravotním postižením. Součástí objektu bude i potřebné zázemí pro pracovníky sociální služby. Objekt bude částečně bezbariérový. Díky realizaci projektu dojde k navýšení kapacity Domova ve Věži o 12 lůžek pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním a kombinovaným postižením. Domov ve Věži bude moci lépe reagovat na vysokou poptávku a současně nabídne poskytování sociálních služeb komunitním způsobem, což je jeden z důležitých aspektů pro budoucí rozvoj organizace a poskytování moderních sociálních služeb.

Příjem žádostí do Výzvy č. 82 bude zahájen 28. 6. 2018, přičemž jedním z rozhodujících kritérií pro přiznání dotace bude termín podání projektu.  Z důvodu poměrně nízké alokace výzvy a širokému spektru oprávněných žadatelů je plánováno podání žádosti o podporu co nejdříve po zpřístupnění příjmu žádostí. Vzhledem k předpokládanému datu podání žádosti o podporu nebude možné doložit všechny povinné přílohy. Ty budou doloženy v průběhu věcného hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí a věcného hodnocení na základě výzvy k doplnění. Jedná se zejména o dokumentaci ve stupni pro stavební povolení, včetně orientačního propočtu ceny stavebních prací, a podanou žádost o stavební povolení. Pro potřeby projektu již byla na základě usnesení zastupitelstva č. 0325/02/2018/ZK uzavřena  Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod pozemku mezi obcí Věž a Krajem Vysočina, pro výstavbu objektů komunitního bydlení v rámci projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2".

V rámci Výzvy č. 82 jsou způsobilými výdaji projektu např. nákup nemovitosti do výše ceny obvyklé ze znaleckého posudku, projektová příprava, demoliční a stavební práce, zajištění technického dozoru stavby, koordinátora BOZP, autorský dozor a nákup vybavení, a to do maximální výše 60 000 000 Kč na projekt. Povinná spoluúčast kraje je stanovena ve výši 10% ze způsobilých výdajů. Předpokládaný rozpočet projektu je uveden v materiálu RK-19-2018-65, př. 1. Celkové a současně maximální náklady na realizaci projektu jsou odhadovány ve výši 40 mil. Kč. Předpokládané náklady na investice dosáhnou 35,5 mil. Kč (nákup pozemku, stavební práce a související služby, zahradní úpravy, dlouhodobý majetek, apod.), na neinvestice 4,5 mil. Kč (drobný a dlouhodobý drobný majetek). Rozpočet projektu bude dále zpřesňován, zejména dle položkového rozpočtu stavebních prací s výkazem výměr a také po výběru dodavatelů stavebních prací, dodávek a služeb.

Harmonogram projektu počítá s dokončením fyzické realizace projektu do 30. 6. 2021 a zahájením poskytování služby od 1. 7. 2021.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1" a jeho nezpůsobilosti k získání podpory v rámci IROP, Výzev č. 81 a 82.

Dále navrhujeme radě kraje uložit odboru sociálních věcí předložení žádosti o podporu projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2" do IROP, Výzvy č. 82 s názvem Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. Základní informace o projektu jsou obsaženy v materiálu RK-19-2018-65, př. 1.

 

Stanoviska Odbor ekonomický

Po změně standardů pro přiznání dotace jsou předpokládané výdaje na projekt "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2" ve výši 40 mil. Kč, dotace z IROP by měla pokrýt 90% způsobilých výdajů.

Projekt "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1" nelze v současnosti upravit tak, aby se stal způsobilým k získání podpory z evropských fondů.

Grémium ředitele

Grémium ředitele doporučuje realizovat pouze za podmínky získání dotace nad 75% uznatelných nákladů.

Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 1" a jeho nezpůsobilosti k získání podpory v rámci IROP, Výzev 81 a 82;

ukládá

odboru sociálních věcí podání žádosti o podporu projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2" dle materiálu RK-19-2018-65, př. 1 do Výzvy č. 82 Integrovaného regionálního operačního programu.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz