Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-69: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na projekt „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“

RK-19-2018-69.pdf, RK-19-2018-69pr01.pdf

Číslo materiálu 69
Číslo jednací RK-19-2018-69
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na projekt „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“ z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Registrační číslo projektu je CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001839. Dne 20. 6. 2018 byla Kraji Vysočina převedena na účet vedený u České národní banky dotace ve výši 304 932,62 Kč za třetí monitorovací období (1. 10. 2017 - 31. 3. 2018).

Projekt je zaměřen na podporu a koordinaci přechodové fáze procesu transformace Domova Háj. Podporovány jsou činnosti cílené na přípravu, přestěhování a integraci klientů s ohledem na jejich individuální potřeby. Projektem je zejména zajišťována profesní příprava pracovníků zapojených do procesu transformace, a to odborným vzděláváním, konzultacemi s odborníky, supervizí. Odborná příprava je poskytována i vedoucím pracovníkům a dalším zaměstnancům. Dále bylo pořízeno v rámci sociální a pracovní rehabilitace klientů adekvátní zařízení a vybavení, které nyní klienti již využívají, resp. se učí využívat. Také je zajištěno informování veřejnosti o procesu transformace Domova Háj.

Projekt je realizován od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018. Změnovým Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 20. 2. 2017 byly celkové způsobilé výdaje projektu stanoveny na 1 433 927,50 Kč, na nichž se  žadatel dle podmínek dotačního titulu podílí 5 % vlastních zdrojů (71 697 Kč). Dofinancování této spoluúčasti z rozpočtu kraje po ukončení projektu bylo odsouhlaseno usnesením 2314/40/2017/RK.

Návrh řešení

Dne 20. 6. 2018 byla Kraji Vysočina převedena na účet vedený u České národní banky dotace za třetí monitorovací období ve výši 304 932,62 Kč, poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o státní účelovou neinvestiční dotaci ve výši celkem 304 932,62 Kč, která je určena pro projekt „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“, který realizuje Domov Háj, příspěvková organizace.

Prostředky jsou příspěvkové organizaci poskytnuty v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. prostřednictvím rozpočtu kraje a na základě toho je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se zvýší příjmová a výdajová část rozpočtu kraje na rok 2018.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 304 932,62 Kč určené pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu "Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj" v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 304 932,62 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 272 834,45 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 32 098,17 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 304 932,62 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov Háj, příspěvková organizace
Termín 29. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz