Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-75: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

RK-19-2018-75.pdf

Číslo materiálu 75
Číslo jednací RK-19-2018-75
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
Zpracoval J. Hadravová, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z MMR na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále také "IROP") a jejich zprostředkování této organizaci.

V rámci IROP, specifického cíle  2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“, Výzva  č. 32 a 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ schválilo MMR dotaci Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČ 60545992, na projekt „Pořízení SW a HW - vybudování učebny pro výuku grafických programů“ v celkové výši 1 192 768,94 Kč. Cílem projektu je pořízení hardwaru s požadovanými parametry a výkonem a dále specializovaného softwaru. V učebně bude vytvořeno 16 pracovišť pro žáky a 1 pracoviště pro učitele - každé pracoviště bude obsahovat výkonný počítač, velkoformátový monitor s rozlišením pro CAD/CAM softwary, specializované periferie jako např. 3D myš a odpovídající software pro výuku strojírenských CAD/CAM programů. Každé pracoviště bude umožňovat také práci v simulačních programech pro elektrotechniku a průmyslovou informatiku.

MMR převedlo na účet kraje pro tuto organizaci částku odpovídající proplacení žádosti o platbu ve výši 1 192 768,94 Kč.

Návrh řešení

Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:

  • zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v celkové výši 1 192 768,94 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 151 804,80 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 1 040 964,14 Kč Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

 

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 192 768,94 Kč, která je určena pro příspěvkovou organizaci zřizovanou krajem na realizaci projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (ÚZ 17015, ÚZ 17016, ÚZ 17968 a ÚZ 17969).

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace pod ID O02648.0001.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 151 804,80 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 040 964,14 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1 192 768,94 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 151 804,80 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 1 040 964,14 Kč Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz