Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-77: Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež – schválení navržených podpor – rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-19-2018-77.pdf, RK-19-2018-77pr01.pdf , RK-19-2018-77pr02.pdf , RK-19-2018-77pr03.pdf

Číslo materiálu 77
Číslo jednací RK-19-2018-77
Název Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež – schválení navržených podpor – rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval M. Kacetlová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší schválení navržených podpor podaných v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež.

MŠMT ČR vyhlásilo na podzim roku 2017 Dotační program MŠMT – Podpora mládeže na krajské úrovni, č. j. MSMT – 20793/2017-2. Program je určen pouze krajům, které mohou v souladu s cíli Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 vyhlásit a následně realizovat jednotlivé krajské výzvy podle kritérií uvedených v programu MŠMT. Jednou z priorit programu je podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 28. 11. 2017 usnesením č. 2101/38/2017/RK schválila krajskou výzvu v podobě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Tato výzva byla ze strany MŠMT schválena a 1. 3. 2018 vyhlášena.

Rozhodnutím MŠMT č. 5108/2018 byla Kraji Vysočina poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 340 462 Kč.

Výše dotace pro jednotlivé kraje se vypočítává podle počtu mladých lidí v kraji do 30 let. Dotace ze strany MŠMT může dosáhnout max. 70 % celkových nákladů projektu, 30 % nákladů musí dofinancovat Kraj Vysočina.

V rámci těchto pravidel bylo podáno celkem 10 žádostí. Z toho 2 žádosti byly navrženy hodnoticí komisí k vyřazení z důvodu formálního nesouladu a 8 žádostí bylo členy hodnoticí komise hodnoceno.

Návrh řešení

OŠMS předkládá radě kraje návrh hodnoticí komise na poskytnutí dotace v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež celkem 8 subjektům v celkové výši 354 400 Kč dle materiálu RK-19-2018-77, př. 1.

Jelikož dotace MŠMT může činit max. 70 % celkových nákladů projektu, tj. 248 080 Kč, bude Kraj Vysočina spolufinancovat 30 % celkových nákladů projektu částkou 106 320 Kč. OŠMS navrhuje na podíl kraje použít kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Nerozdělené finanční prostředky z poskytnuté dotace ve výši 92 382 Kč budou vráceny do rozpočtu MŠMT.

Subjektům uvedeným v materiálu RK-19-2018-77, př. 2 hodnoticí komise navrhuje dotaci neposkytnout, protože zaslané žádosti byly hodnoticí komisí z hodnocení vyřazeny z důvodu formálního nesouladu.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID PR02507.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládež a sportu ve výši 248 080 Kč – na realizaci projektů v rámci programu Podpora mládeže na krajské úrovni (ÚZ 33064).

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 40 534 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 248 080 Kč na realizaci projektů v rámci programu „Podpora mládeže na krajské úrovni“;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 106 320 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 106 320 Kč na zajištění podílu Kraje Vysočina na spolufinancování projektů v rámci programu „Podpora mládeže na krajské úrovni“;
rozhoduje
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz