Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-78: Poskytnutí prostředků na pokrytí nákladů spojených se sloučením dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-19-2018-78.pdf

Číslo materiálu 78
Číslo jednací RK-19-2018-78
Název Poskytnutí prostředků na pokrytí nákladů spojených se sloučením dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval O. Králík, V. Dvořáková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší návrh na poskytnutí prostředků Dětskému domovu, Jemnice, Třešňová 748 (dále také "dětský domov") na zajištění sjednocení  ICT systémů obou slučovaných domovů a dovybavení ICT technologiemi pracoviště v Budkově tak, aby byly zajištěny jednotné a požadované provozní a pracovní podmínky pro umístěné děti a pro všechny zaměstnance dětského domova.

Usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina ze dne 27. 3. 2018 č. 0362/02/2018/ZK bylo rozhodnuto sloučit ke dni 1. 7. 2018 Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748 a Dětský domov, Budkov 1. Nástupnická organizace, Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, bude zajišťovat pořízení potřebné výpočetní techniky, mj:

  • 4 notebooků pro vychovatele na pracoviště rodinných skupin;
  • 3 monitorů k PC pro potřeby dětí (výuka, kontakt s rodinnými příslušníky);
  • síťového vybavení (switch, WiFi přístupové body);
  • 2 multifunkčních laserových tiskáren;
  • rozšiřujících pamětí RAM pro server;
  • souvisejících SW licencí (EVIX, MS Office).

Mimo pořízení uvedeného je třeba provést konfigurační práce (HW i SW), migraci dat, sjednocení skladového a účetního SW a např. i zaškolit uživatele a vytvořit uživatelskou dokumentaci.

Celková odhadovaná hodnota dodávky výpočetní techniky (HW i SW) včetně souvisejících služeb činí 340 193 Kč (z toho 86 410 Kč servisní práce, 253 783 Kč HW a SW licence). Jedná se o částku, kterou je třeba vynaložit na zabezpečení efektivního řízení dvou pracovišť dětského domova, nastavení jednotných procesů ve výchovně-vzdělávacím procesu a na provozním úseku dětského domova. Uvedená potřeba vznikla v důsledku rozhodnutí zřizovatele o sloučení dvou dětských domovů do jednoho. Nad rámec uvedeného vybavení pořídí dětský domov z již schváleného rozpočtu obou domovů 2 notebooky pro ředitelku organizace a zástupkyni ředitelky. V příštím období budou dále obnoveny další stolní počítače užívané dětmi slučovaných dětských domovů.

Navržené technické řešení ředitelka organizace projednala s odborem informatiky.

Návrh řešení

S ohledem na to, že zmíněné náklady vznikly v souvislosti s rozhodnutím zřizovatele o sloučení dětských domovů, navrhuje OŠMS radě kraje poskytnout dětskému domovu prostředky na pokrytí části celkových nákladů (340 193 Kč), a to z nevyčerpaných prostředků na kapitole Školství, mládeže a sportu určených na podporu obcí z finančních prostředků kraje (ÚZ 00304). OŠMS bude poskytnuté prostředky uvolňovat až do schválené výše na základě skutečného plnění doloženého dětským domovem.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace pod ID O02647.0001.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 340 193 Kč při současném zvýšení § 3133 - Dětské domovy o částku 340 193 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" Dětskému domovu, Jemnice, Třešňová 748 o částku 340 193 Kč na pokrytí nákladů na dodávku ICT a služeb souvisejících se sloučením dětských domovů.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz