Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-79: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského vzdělávacího projektu realizovaného Hodinou H, z. s.

RK-19-2018-79.pdf, RK-19-2018-79pr01.pdf , RK-19-2018-79pr02.pdf

Číslo materiálu 79
Číslo jednací RK-19-2018-79
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského vzdělávacího projektu realizovaného Hodinou H, z. s.
Zpracoval J. Čermáková, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší žádost o dofinancování projektu s názvem „Vysočina Imprint“, kterou 30. 5. 2018 podala Hodina H, z. s. Vysočina Imprint je projekt zaměřený na evropskou dobrovolnou službu (EDS) a jeho název označuje stopu - otisk - dopad, kterou skupina dobrovolníků zanechá v Kraji Vysočina a současně stopu na dobrovolnících, přínos, který jim tato EDS zkušenost přinese. Žádost byla podána na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů č. 14/14 schválených Radou Kraje Vysočina dne 17. 12. 2014. Žádost je součástí materiálu RK-19-2018-79, př. 1. Požadovaná finanční podpora činí 25 000 Kč.

Návrh řešení

Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, v kapitole Školství, mládeže a sportu – Podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce – je uvažována částka 300 000 Kč na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. Vzhledem k tomu, že projekt splňuje všechna kritéria daná Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů, navrhuje OŠMS radě kraje poskytnout Hodině H, z. s., se sídlem Hrnčířská 111, 393 01 Pelhřimov, IČO: 26552361 dotaci ve výši 25 000 Kč a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2018-79, př. 2.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID PR01965.0002.

Odbor ekonomický

Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Ostatní činnosti – podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce - Vzdělávací programy EU (ÚZ 00035) je počítáno s finančními prostředky na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. Aktuální stav položky určené na podporu evropských vzdělávacích projektů je ve výši 300 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu dotaci Hodině H, z. s., se sídlem Hrnčířská 111, 393 01 Pelhřimov, IČO: 26552361, ve výši 25 000 Kč na dofinancování projektu „Vysočina Imprint“ dle materiálu RK-19-2018-79, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-19-2018-79, př. 2.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz