Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-19-2018-85: Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

RK-19-2018-85.pdf, RK-19-2018-85pr01.pdf

Číslo materiálu 85
Číslo jednací RK-19-2018-85
Název Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval J. Hadravová, O. Králík, L. Stejskal, M. Šprinclová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Radě kraje jsou předkládány střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období let 2019 – 2021.

Rada kraje usnesením č. 2358/38/2015/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina ze dne 15. 5. 2017 č. 08/17 (dále jen „Pravidla“), kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění. V článku 5 odst. 6 písm. a) Pravidel je příspěvkovým organizacím stanovena povinnost zpracovat střednědobý plán – výhled na 3 kalendářní roky.

Od 1. 7. 2018 dochází ke sloučení Dětského domova (dále jen DD) Jemnice a DD Budkov, z tohoto důvodu DD Budkov nepředkládá střednědobý plán. Jejich aktivity a výhled hospodaření jsou zahrnuty ve střednědobém plánu DD Jemnice.

Návrh řešení

Příspěvkové organizace na úseku školství zpracovaly a předložily v souladu s těmito Pravidly (čl. 5 odst. 9) návrhy střednědobých plánů na období let 2019 – 2021.

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje schválit střednědobý výhled rozpočtu a vzít na vědomí ostatní části střednědobých plánů příspěvkových organizací na úseku školství dle materiálu RK-19-2018-85, př. 1. Materiál obsahuje report všech částí střednědobých plánů z aplikace Portál PO. V části „Rozvoj činnosti“ jsou v aplikaci uvedené hlavní rozvojové směry. Některé organizace je mají podrobněji rozpracované v přílohách, které jsou dostupné na: https://portalpo.kr-vysocina.cz/str_plan.

K projednání střednědobých plánů příspěvkových organizací je příslušná rada kraje podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-19-2018-85, př. 1;

bere na vědomí

ostatní části střednědobých plánů školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-19-2018-85, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz